تبلیغات
مردان خدا (شهدای دارالمومنین کاشان) mardanekhoda.ir - مطالب شهدای کاشان از نگاه آمار

ردیف

 رده

تعداد

1

 شهدای امدادگر

 

2

 شهدای آموزشکده شهید رجایی کاشان

13 شهید

3

 شهدای انقلاب

28 شهید

4

 شهدای جاویدالاثر

 

5

 شهدای جهادگر

65 شهید

6

 شهدای دارالسلام گلابچی

912 شهید

7

 شهدای دانش آموز

294 شهید

8

 شهدای دانشجو

53 شهید

9

 شهدای دانشگاه آزاد کاشان

 

10

 شهدای دانشگاه کاشان

22 شهید

11

 شهدای دبیرستان امام خمینی

114 شهید

12

 شهدای روحانی

61 شهید

13

 شهدای سادات

 

14

 شهدای فرهنگی

32 شهید

15

 شهدای کارگر

226 شهید

16

 شهدای متولد 1310 تا 1330

17 شهید

17

 شهدای متولد 1330 تا 1340

333 شهید

18

 شهدای متولد 1340 تا 1350

1207 شهید

19

 شهدای متولد 1350 به بعد

133 شهید

20

 شهدای هنرمند

22 شهید

21

 شهدای ورزشکار

 

22

 کل شهدای کاشان

1690 شهید

23

 کل شهدای کاشان و آران و بیدگل

2500 شهید

24

 

 

25

 

 


سه شنبه 13 اردیبهشت 1390

دو برادر شهید (1)

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،

ردیف نام خانودگی و نام دو برادر شهید نام پدر 
1 آقاجانی برزکی، شهیدان محمد و غلامرضا حسن
2 احمدی، شهیدان مسعود و سعید محمود
3 احمدی مقدم ارمکی، شهیدان محمد رضا و مهدی امرالله
4 احمدیان، شهیدان عبدالله و قدرت الله علی
5 اخ الصنایع، شهیدان محسن و احسان محمود
6 اسلامی تبار، شهیدان علی و حسین احمد
7 اسماعیلی کله، شهیدان حمید رضا و محمد مهدی رجبعلی
8 اشتری، شهیدان محمد رضا و محمد حسین علی آقا
9 افشار، شهیدان حسین و عباسعلی علیجان
10 الله پرست، شهیدان حمید رضا و محمد رضا رحمت الله
11 الماسی بیدگلی، شهیدان عبدالله و محمد رضا حسن
12 امامی جزی، شهیدان ماشاالله و محمد رضا احمد
13 ایاری علی آبادی، شهیدان تقی و علی محمد
14 باخداقمصری، شهیدان حسین و مهدی امرالله
15 باغبانی مشکانی، شهیدان احمد رضا و محمد رضا رحمت الله
16 باغشیخی، شهیدان غلامحسین و ابوالفضل محمد آقا
17 باقری فرد سده، شهیدان حسیبن و علی اکبر محمد
18 بخشیان، شهیدان علی اکبر و احمد ماشالله
19 بوجار شیرازی، شهیدان عباس و محمد رضا حاجی
20 پاک طنیت، شهیدان حسین و تقی محمد آقا
21 پیران زاده کاشانی، شهیدان محمد و محسن ماشالله
22 تاجر نیاسری، شهیدان علی آقا و احسان عباس
23 تقیان مفرد کاشانی، شهیدان علی و محمد رضا تقی
24 تکبیر گو، شهیدان خلیل و محسن قاسم
25 ثابت، شهیدان سید محمد و سیدعلی آقاتقی
26 جانجانی فینی، شهیدان سید ماشالله و سید محمد آقا سید حبیب الله
27 جعفرزاده برزکی، شهیدان غلامرضا و علی محمد علی اکبر
28 جعفری علی آبادی، شهیدان جواد و ماشاالله نظام
29 جعفری ویدوجی، شهیدان حسین و حسن قدمعلی
30 چراغبیگی، شهیدان احسان و حسین اکبر
31 چناری، شهیدان محمود رضا و محمد محسن جواد
32 چوپانیان، شهیدان ناصر  و نادر غلامحسین
33 حبیب زاده قهرود، شهیدان تراب و حسین میرزا ابراهیم
34 حجازی پور، شهیدان سیدرضا و سید مهدی سید محمد
35 حسن بیگی، شهیدان علاء و فلاح جهان قهرمان
36 حسنی فینی، شهیدان رضا و حسین اسدالله
37 خاکسار کهنگی، شهیدان محمد جواد و جعفر محسن
38 خاندائی قمصری، شهیدان محسن و محمد علی اصغر
39 خاندائی قمصری، شهیدان محمد و  اصغر علی آقا
40 خدائی، شهیدان محمد و حسن علیرضا
41 خسروی، شهیدان عباس و محمد حسن
42 خشگو قمصری، شهیدان مرتضی و مجتبی حسین
43 خیامی، شهیدان مهدی و محمد فتح الله
44 خیامی، شهیدان محسن و حسین یدالله
45 خیامی، شهیدان حسن و محمد محمود
46 داروغه، شهیدان احمد و محمود غلامرضا
47 دهقانی نوش آبادی، شهیدان محمد رضا و احمد حسین
48 رادبخت، شهیدان حسین و عباسعلی ماشالله
49 رجبی ازناوه، شهیدان فرج الله و عزیزالله نصرالله
50 رحیمی منفرد، شهیدان حبیب الله و محمد رضا حسن
51 رضازاده لواف، شهیدان محمد رضا و علی محمد حسن
52 رضازاده لواف، شهیدان جواد و مرتضی  عباس


سه شنبه 13 اردیبهشت 1390

دو برادر شهید (2)

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،

ردیف نام خانودگی و نام دو برادر شهید نام پدر 
53 رضوانی، شهیدان سید رسول و سید هادی میرزا مهدی
54 رضوی نوش آبادی، شهیدان سید مصطفی و سید حسن سید عباس
55 رمضانعلی زاده، شهیدان حسین و علیرضا محمد
56 زارع توتستانی، شهیدان حسن و حسین محمد
57 زارع جوشقانی، شهیدان احمد و ماشالله آقا تقی
58 زارع مجرد کاشی، شهیدان علی اکبر و عباسعلی اسماعیل
59 زاهدی، شهیدان سید اصغر و سید اکبر سید عباس
60 زجاجی، شهیدان جعفر و اکبر عباس
61 ساسانی قمصری، شهیدان مجتبی و مصطفی علی
62 ستوده علم باز، شهیدان حبیب الله و عزیزالله شکرالله
63 سجادی، شهیدان سید عباس و سید محمد سیدرضا
64 سلطانی فر، شهیدان رضا  و عباسعلی احمد
65 سهائی، شهیدان علیرضا و محمد رضا محمود
66 شبیه خوانی، شهیدان عباس و حمید رضا محمد علی
67 شعار، شهیدان جواد و غلامرضا اصغر
68 صادقی کاشانی، شهیدان محمود و مهدی علی
69 صفار، شهیدان سید علی و سید صفا سید عزیز
70 صنعتکار فر، شهیدان اکبر و حسین ابراهیم
71 عالمیان، شهیدان علی و حسن حبیب الله
72 عباس زاده مقدمی، شهیدان حسین و رضا محمد
73 عباسی نشلجی، شهیدان ابوالفضل و عبدالله حسینعلی
74 عباسیان جوشقانی، شهیدان علی اکبر و علی رضا آقاجعفر
75 عبدالباقی زاده، شهیدان محسن و اصغر علیجان
76 عبدالله زاده آرانی، شهیدان نصرت الله و نعمت الله حسین
77 عرب زاده مرقی، شهیدان ماشالله و علی اکبر محمد
78 علیزاده علاف، شهیدان محمد تقی و علی نقی علی محمد
79 غلام نیاسر، شهیدان غلامرضا و امیر مسعود ولی الله
80 فارسی، شهیدان علی و حسین حسن
81 فرازنده، شهیدان علیرضا و محمد حسن
82 فرهادی، شهیدان محمود و احمد علی اکبر
83 قاسمی، شهیدان ماشالله و اصغر حسن
84 قربانعلی زاده جمال، شهیدان جواد و علی آقا رحمت الله
85 قمری، شهیدان حسین و محسن علی آقا
86 گل محمدی، شهیدان علی اکبر  و حسین ماشالله
87 گلی نوش آبادی، شهیدان احمد و محمود محمد
88 مازوساز، شهیدان محمد و محسن علی
89 محبوبی خباز، شهیدان احسان و حسن علی محمد
90 محمد حسینی طاهری، شهیدان احمد و علی اکبر  فتح الله
91 محمد زاده محمد آبادی، شهیدان حسین و علی حسن
92 محمد نظری، شهیدان عباس و محمد تقی رحمت الله
93 محمدیه، شهیدان عباس و محمد عین الله
94 مسعودی علوی، شهیدان سید رحیم و سید احسان آقا سید
95 معصومی نیاسر، شهیدان مجید و مهدی حسین
96 موحد رستگار، شهیدان حسن و احسان محمد
97 ناصری نژاد قمصری، شهیدان سید محمد رضا و سید حسین سید عباس
98 نخلی، شهیدان سید تقی و سید سعید سید علی
99 نخلی، شهیدان سید علی اکبر و سید سعید سید محمد
100 نکوئی، شهیدان خسرو و علی محمد محمد
101 وارانی، شهیدان اصغر و علی اکبر سیف الله
102 وجگونی، شهیدان حمید رضا و علی رضا حسن
103 هاشمی رهقی، شهیدان سید عبدالله و سید مهدی سید حسین
104 همایونی، شهیدان علی رضا  و داود غلامحسین


خانواده چهار شهیدی کاشان

ردیف نام

نام خانودگی

نام پدر 
1 محسن بارفروش علی محمد
جواد بارفروش علی محمد
علی اصغر بارفروش علی محمد
محمد رضا بارفروش (مظفر) علی محمد

خانواده های سه شهیدی کاشان

پدر و دو فرزند شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت
1 محمود زاهدی محمد پدر
احمد زاهدی محمود فرزند
علی اکبر زاهدی محمود فرزند

سه برادر شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر 
1 محمد باغمیرانی ماشاالله
حسین باغمیرانی ماشاالله
علی اصغر باغمیرانی ماشاالله
2 حسین ترنجی مفرد امرالله
مهدی رضا ترنجی مفرد امرالله
رضا ترنجی مفرد امرالله
3 محمود خاندایی قمصری میرزاآقا
محمد خاندایی قمصری میرزاآقا
احمد خاندایی قمصری میرزاآقا
4 حمید  دقیقی کاشانیان علی
مجید دقیقی کاشانیان علی
مجتبی دقیقی کاشانیان علی
5 منصور  علی مهدی آرانی قلی
حسین علی مهدی آرانی قلی
ناصر علی مهدی آرانی قلی
6 علی محمد میرزایی برزکی علی اصغر
احمد میرزایی برزکی علی اصغر
حسین میرزایی برزکی علی اصغر

خانواده های دو شهیدی کاشان

مادر و فرزند شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت
1 بیگم  مطلوبی زواره عباس مادر
حسن  مطلوبی زواره رضا فرزند

پدر و دختر شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت

1

علی  کلاه چی استاد حسن پدر
طاهره  کلاه چی علی دختر

پدر و پسر شهید

ردیف نام نام خانودگی نام پدر  نسبت
1 رمضانعلی  رحیمی نصرآبادی عباس پدر
عباسعلی  رحیمی نصرآبادی رمضانعلی پسر
2 جواد  یزدانی کاشانی آقاعلی پدر
علیرضا  یزدانی کاشانی جواد پسر

 


معاون فرهنگی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان كاشان گفت:

شهرستان كاشان در كشور رتبه اول دیدار با خانواده شهدا را دارد.

به گزارش پورتال خبری كاشان " احسان بارفروش " امروز در نخستین نشست شورای اداری در جوار گلزار شهدای دارالسلام كاشان گفت: همه ساله 120 تا 150 نفر از پدران و مادران شهدا را از دست می دهیم.

وی با اشاره به اینكه شهدا با عمل به دستورات اسلام و اهدای همه دارایی خود به اسلام مصداق واقعی فداییان ولایت و امامت هستند افزود : اكثریت شهدای كاشان در وصیت نامه های خود براطاعت از رهبری و پشتیبانی از ولایت فقیه تاكید كرده اند.

به گفته وی بیش از 90 درصد از شهدای كاشان از مردم انتظار دارند رهبری را در هیچ مقطعی از زمان تنها نگذاشته و همیشه پشتیبان ولایت فقیه باشند.

معاون فرهنگی اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان كاشان گلزار شهدای دارالسلام كاشان را یكی از گلزارهای سازماندعی شده كشور ذكركرد و گفت : گلزارشهدای دارالسلام كاشان دارای ویژگی ها و ظرفیت های فراوانی است.

وی افزود : از این ظرفیت ها می توان در جهت ارتباط نسل جوان با آرمانهای شهدا و مقید بودن آنها به اهداف شهدا استفاده كرد.

احسان بارفروش برگزاری محفل انس با شهدا در گلزارشهدای دارالسلام را یكی از اقدامات موثر در جهت شناساندن آرمان‌های رزمندگان اسلام به نسل امروز دانست.

وی افزود: امروز هرچه داریم از شهدا و امام " ره "  و ایستادگی‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی داریم و باید همچون شهدای دوران انقلاب و دفاع مقدس تا پای جان در راه ولایت ایستادگی كنیم.

شهرستان كاشان در دوران 8 سال دفاع مقدس یكهزار و 700 شهید را تقدیم انقلاب اسلامی نموده است و در زمینه پشتیبانی از جبهه مقام نخست كشور را به خود اختصاص داده است.

در گلزار شهدای دارالسلام 912 شهید به خاك سپرده شده است، ضمن اینكه نمادی از شهید شمس آبادی در گلزار شهدای دارالسلام ایجاد شده است.


مراجع: KNP ،

دوشنبه 15 فروردین 1390

شهدای روحانی کاشان

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،

ردیف نام و نام خانوادگی محل تحصیل مزار شهید
1 ابراهیم زاده، محمدعلی مدرسه ولیعصر (عج)قم و آیت اله یثربی و دارالعلم  کاشان  اسحاق آباد
2 ابراهیم زاده، محمود  مدرسه ولیعصر (عج)قمصر و آیت اله یثربی  برزک
3 ابراهیم زاده، عباسعلی مدرسه علمیه آیت اله یثربی برزک
4 اسماعیلی، غلامرضا مدرسه آیت اله یثربی کله
5 اسماعیلی، حمیدرضا مدرسه آیت اله یثربی جاویدالاثر
6 الماسی، محمدرضا مدرسه علمیه رسول اکرم(ص) قم دارالسلام
7 الماسی بیدگلی، محمدرضا حوزه علمیه کاشان دارالسلام
8 باقرزاده، جعفر حوزه علمیه قم دارالسلام
9 باقری حسنارودی، سید علی محمد مدرسه علمیه آیت اله یثربی حسنارود
10 بزرگی، محمدرضا مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام
11 بهشتی، سید مهدی حوزه علمیه قم دارالسلام
12 ترسلی، حسن مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام
13 ترنجی منفرد، رضا مدرسه حجتیه قم دارالسلام
14 تقی زاده، علی مدرسه علمیه امام خمینی(ره) دارالسلام
15 جعفری سادیانی، سید علی مدرشه علمیه امام خمینی(ره) دارالسلام
16 جعفری، حسن مدرسه آیت اله یثربی دارالسلام
17 حاج جعفری، محسن مدرسه آیت اله یثربی و مدرسه حقانی قم دارالسلام
18 حاجی سلطانی، حاج محمد حوزه علمیه نجف اشرف و مشهد مقدس مراز دشت افروز
19 حجازی طاهری، علرضا مدرسه علمیه آیت اله یثربی طاهر آباد
20 حسینی، سید حسن حوزه های مشهد-نیشابور-قم-کاشان دهق
21 حسینی راوندی، سید علی اکبر مدرسه علمیه آیت اله یثربی راوند
22 حمدیان، حسین مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام
23 حیدری، محمدرضا حوزه علمیه کاشان گلزار شهدای علی بن جعفر(ع)
24 خان دایی، احمد حوزه علمیه کاشان و قم قمصر
25 خیراندیش، عباس مدرسه علمیه آیت اله یثربی کاشان
26 رضازاده لواف، محمد مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام
27 زارعی ده آبادی، محمدعلی حوزه علمیه کاشان و قم دارالسلام
28 سلیمانی، حسن مدرسه علمیه آیت اله یثربی شاهزاده حسین جوینان
29 شجاع الدینی، سید مجتبی مدرسه علمیه آیت اله یثربی دارالسلام


ادامه لیست را اینجا ببینید

مراجع: کتاب شاهدان روحانی ، جلوه ایثار ،

شنبه 13 فروردین 1390

دانشجویان شهید کاشان

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،

دوستان عزیز!

این لیست کامل نیست. لطفا اگر اطلاعات تکمیلی یا تصحیحی دارید در بخش نظرات اعلام فرمایید.

ردیف نام و نام خانوادگی نام دانشگاه رشته  مقطع
1 احمدی برزکی، حبیب الله امام صادق (ع) تهران اقتصاد کارشناسی
2 الماسی، حسین دانشگاه علوم پزشكی تهران پزشکی دکتری
3 آبام، حمیدرضا آموزشکده فنی شهید رجایی کاشان برق کاردانی
4 بارفروش، حاج محمدرضا    دوره عالی جنگ دکتری
5 بیدگلی لتحری، رضا آزاد اسلامی تهران معماری کارشناسی
6 پاکزاد نسب، محمد علی آموزشکده فنی شهید رجایی کاشان مکانیک کاردانی
7 پورمحمدیان، محسن آزاد اسلامی کاشان مهندسی ساختمان کارشناسی
8 تعظیمی، محسن      
9 جهانی مشهدی، اکبر دانشسرای راهنمایی تهران رشته تجربی کاردانی
10 چناری، محمد محسن دانشگاه کاشان فیزیک کارشناسی
11 حسن بیکی، فلاح      
12 حمیدی رهقی، قاسم تربیت معلم کهک قم    
13 خاندایی قمصری، احمد      
14 خاندایی قمصری، محمد آزاد اسلامی کاشان حسابداری کارشناسی
15 خسروانی مقدم، علیرضا دانشگاه کاشان ریاضی  
16 درستکار، عباس دانشگاه کاشان ریاضی  
17 دقیقی کاشانیان، مجید تهران پزشکی دکتری
18 دیده بان، مهدی دانشسرای تربیت معلم امام صادق (ع) تیران اصفهان    
19 راحمی نوش آبادی، ماشاالله  دانشگاه کاشان فیزیک  
20 رضوانی، محمدرضا      
21 زائر امام، ابوالفضل مرکز تربیت معلم شهید چمران تهران تربیت بدنی کارشناسی
22 زجاجی، اکبر آموزشکده فنی شهید مهاجر اصفهان نساجی  کاردانی


ادامه لیست را هم نگاه کنید

بیست و هشت (28) شهروند کاشانی، جان خود را برای پیروزی مبارزات انقلاب اسلامی فدا کردند.

بر اساس اسناد و مدارک موجود، مردم منطقه كاشان از همان اوایل ورود اسلام به ایران، خواهان دین مبین اسلام و مذهب تشیع در این خطه بوده­اند. خطه كاشان در دوران طاغوت و رژیم ستم شاهی نیز به واسطه نزدیکی با شهر قم و وجود چهره های مبارز دینی و مذهبی، ماوا و پناهگاه مبارزان انقلاب اسلامی بود و از سوی رژیم ستمشاهی نیز منطقه ای حساس قلمداد می­شد.

در کتاب انقلاب اسلامی كاشان تالیف سید اصغر ابن الرسول که در دو جلد توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی چاپ شده است، نیز به رفت و آمدهای روحانیون و مبارزان ضد رژیم شاه به شهرستان كاشان و پناه گرفتن برخی از آنها در خانه علما و متدینین این شهرستان اشاره شده است.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگان كاشان این شهرستان را یکی از مناطق پیشتاز در شکل­گیری انقلاب اسلامی دانست و گفت: خطه كاشان ۲8 شهید در دوران انقلاب، تقدیم اسلام و انقلاب اسلامی کرده است. محل شهادت 7 نفر از شهیدان انقلاب اسلامی كاشان در تهران، 19 شهید در كاشان و محل شهادت یك شهید نیز كه به دست ساواك به شهادت رسید، همچنان نامعلوم است. یک شهید نیز در تسخیر صدا و سیما به شهادت رسیده که در تهران دفن است. ۱۵ نفر از شهدای دوران انقلاب اسلامی کاشان متاهل و دارای فرزند بوده­اند. شش نفر از شهدای كاشان در دوران انقلاب اسلامی از روستاها و بقیه از شهر كاشان بودند.

شهیدان شمس‌آبادی و قدیرزاده نخستین شهدای انقلاب اسلامی منطقه كاشان هستند.

1- شهید رضا شمس‌آبادی در فروردین‌ سال 1341 هنگامی كه كشور در اوج خفقان بود، با شلیك گلوله‌های مرگبار خود در كاخ مرمر، خواب را از چشم شاه و حامیان وی گرفت و در همان محل با تیراندازی ماموران شاه به درجه رفیع شهادت نایل آمد. نمادی از شهید شمس آبادی در گلزار شهدای دارالسلام گلابچی كاشان ایجاد شده است و مدفن وی نامعلوم است.

2- شهید علی ‌محمد قدیرزاده كاشی نیز در 15 خرداد سال 1342 در خیابان اباذر كاشان توسط جلادان شاه خائن به شهادت رسید. ایشان تنها شهید ۱۵ خرداد سال 1342 کاشان است.

3- شهید كبری صفا تنها بانوی شهید مبارزات انقلاب اسلامی منطقه كاشان است که 17 شهریور در میدان ژاله تهران (جمعه سیاه) به شهادت رسیده است. (مزار دشت افروز)

4- کم­سن­ترین این شهدا شهید محسن دیلمی ‌كیاوردی است كه ماموران رژیم ستم شاهی در تظاهرات شهریور سال 1357 او را به شهادت رساندند. این شهید نوجوان، دانش‌آموز مقطع راهنمایی بود و هنگام شهادت فقط 16 سال داشت. (محل شهادت: کاشان، خیابان امام خمینی (ره) پشت بام منزل آقای توفیقی/ علت شهادت: افتادن در قنات هنگام گریز از دست دژخیمان پس از تظاهرات)

5- مسن‌ترین شهید دوران مبارزات انقلاب اسلامی كاشان شهید محمد مهدوی‌فر است، این شهید نیز در آذر سال 1357 در سن 54 سالگی به شهادت رسید و دارای پنج فرزند بود. (محل شهادت: کاشان، خیابان فاضل نراقی محله گریچه)

دیگر شهدای انقلاب اسلامی شهرستان کاشان عبارتند از:

6- شهید رمضان‌علی جارچی (محل شهادت: تهران)

7- شهید احمد آقابابایی (محل شهادت: تهران)

8- شهید احسان روحی (محل شهادت: کاشان، میدان امام حسین (ع))

9- شهید محمدتقی صالحی (محل شهادت: کاشان، خیابان آیت اله طالقانی)

10- شهید ابوالقاسم علائیان (محل شهادت: کاشان، خیابان 22 بهمن، جنب منزل شهید، داخل مغازه نانوایی)

11- شهید حسین گلچهرگان (محل شهادت: کاشان، میدان دروازه دولت)

12- شهید اكبر نقاده (محل شهادت: میدان کمال الملک)

13- شهید عباس افشار (محل شهادت: میدان امام خمینی(ره))

14- شهید اكبر جهانی مشهدی (محل شهادت: میدان امام خمینی(ره))

15- شهید محمد شاهزاده‌ابراهیمی (محل شهادت: کاشان، میدان کمال الملک)

16- شهید ماشاءالله قاسمی (محل شهادت: خیابان 22 بهمن، روبروی مسجد صفاری)

17- شهید هیبت الله گلستانی (محل شهادت: تهران، پادگان نیروی هوایی)

18- شهید مهدی هنردار(تهران به دست ساواک) شهید هنردار یکی از اعضا اصلی و عمده جریان منصورون بود.

19- شهید حسن‌باژن (محل شهادت: کاشان، مقابل کارخانه کرک)

20- شهید غلامرضا عارضی (محل شهادت: خیابان ملاحبیب اله شریف، مقابل کلانتری 2)

21- شهید محمدتقی محمدتقی‌زاده (محل شهادت: کاشان، قناتهای اطراف قمصر)

از اهالی درب اصفهان بوده وی  در حالی  كه دو بمب از اصفهان برای تخریب محل ژاندرمری (در مقابل باشگاه مهتاب ) آورده بوده است به منظور برآورد قدرت تخریب بمبها ( مبادا منجر به خرابی خانه­های جنب ژاندرمری شود)به همراه یكی از دوستانش  یكی از بمب ها را در قناتهای اطراف قمصر آزمایش می كنند كه چاشنی بمب عمل نمی كند ولی به محض نزدیكی وی به آن ، چاشنی  بمب عمل كرده و یك روز قبل از پیروزی انقلاب یعنی در تاریخ 21 بهمن1357 به فیض عظیم شهادت نائل می گردد. برای شادی روحش صلوات

22- شهید یوسف پوركاشی (محل شهادت: کاشان، خ ملاحبیب اله شریف، مقابل کوچه پاپک)

23- شهید سیدمصطفی بنی‌هاشمی (محل شهادت: کاشان خیابان ملا حبیب اله شریف-مقابل کلانتری 2)

24- شهید رحمت‌الله روحانی‌یزدلی (محل شهادت: کاشان، خ فاضل نراقی، بالاتراز مسجد کرسی)

25- شهیدعباسعلی صابونیان (محل شهادت: تهران، تسخیر رادیو تلویزیون)

26- شهیدحسینعلی عباسی گلستانه (محل شهادت: کاشان، مقابل کارخانه کرک، جاده نوش آباد)

27- شهید حسین كیانی (محل شهادت: تهران، زندان قصر)

28- شهید حسن نازنینی (محل دفن: مشهد اردهال)


بیشتر بدانیم

شنبه 19 آبان 1380

سیدالشهدای کاشان

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،


برچسب ها: حضرت سلطانعلی بن امام محمد باقر(ع) ، مشهد اردهال ، سیدالشهدای کاشان ،

مراجع: آستان مقدس امامزاده ،

شهرستان "کاشان" سیزدهمین نقطه استان اصفهان است که در هفت نقطه 25 شهید گمنام دوران دفاع مقدس را در خود جای داده است. شهر کاشان در چهار نقطه و جمعا 13 شهید، فرودگاه سپاه کاشان با سه شهید، روستای "پنداس" با سه شهید و روستای "مشکان" با سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس از نقاط شهرستان کاشان هستند که 25 شهید گمنام را در خود جای داده است.

یادمان شهدای گمنام در جاده اتوبان قم- کاشان نیمه کاره است و در نظر داریم تا آن را تکمیل کرده و احداث کنیم، یادمان شهدای گمنام تدفین شده در پادگان اموزشی آیت الله کاشانی کاشان تکمیل شده و آماده بازدید علامندان و مردم است، یادمان شهدای گمنام تدفین شده در فرودگاه نظامی سپاه احداث شده است و برای زیارت مردم آماده است، یادمان شهدای گمنام روستای «پنداس» احداث شده است، یادمان شهدای گمنام روستای «مشکان» در امامزاده سلیمان این روستای قرار دارد که دارای سنگ مزار است و شهدای گمنام تدفین شده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان و روستای کله (جاده نیاسر) هر دو فقط سنگ مزار دارد و آماده بازدید مردم و علاقه مندان است.


مراجع: شهدای کمنام ،

شنبه 7 اردیبهشت 1387

آمار شهدای کاشان

نوع مطلب :شهدای کاشان از نگاه آمار ،

رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران كاشان با اشاره به اینكه شهرستان كاشان1690 شهید تقدیم انقلاب و اسلام كرده است، گفت سه چهارم شهیدان مجرد و یك چهارم آنها متاهل بوده­اند. به گفته وی از1690 شهید تعداد 656 فرزند برجای مانده است كه 333 نفر دختر و 320 نفر پسر هستند كه اكثریت آنها موفق به تحصیل در سطوح عالی شدند.

وی در ادامه با اشاره به اعتقادات مذهبی شهرستان كاشان گفت: خوشبختانه اكثریت همسران شهدا ازدواج مجدد داشته و دارای زندگی موفقی هستند.

عظیمی همچنین گفت ازتعداد 1690 شهید كاشان، 1207 شهید متولد سالهای 1340 تا 1350 و 333 شهید متولد سالهای 1330 تا 1340 و 17 شهید متولد سالهای 1310 تا 1330 هستند. به گفته وی اكثر شهدای كاشان جوانان زیر 20سال هستند.

رییس بنیاد شهیدكاشان خاطر نشان كرد در گلزار شهدای دارالسلام 912 شهید به خاك سپرده شده است، ضمن اینكه نمادی از شهید شمس آبادی در گلزار شهدای دارالسلام ایجاد شده است.

عظیمی با اشاره به اینكه هم اكنون حدود 800 دانشجو تحت حمایت بنیاد شهید كاشان هستند تصریح كرد: از این رقم تعدادی فرزندان شهدای دیگر شهرها هستند كه در كاشان مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: 560 نفر از دانش آموزان فرزند شهدا در مقاطع مختلف آموزشی مشغول به تحصیل هستند.

عظیمی با اشاره به اینكه كاشان با 31619 نفر جانباز  بیشترین جانباز را در بین شهرستانهای استان دارد گفت: از این تعداد 1385 جانباز بالای 25 درصد، 2149 زیر 25 درصد، 65 نفر بالای 75 درصد و 20 نفر جانباز ضایعه نخاعی است.


تعداد کل صفحات: 2 1 2