مردان خدا (شهدای دارالمومنین کاشان) mardanekhoda.ir یادمان شهدای منطقه کاشان شامل اخبار، خاطرات، دستنوشته ها، نامه ها، وصیتنامه ها، یادواره ها، بزرگداشتها و کتابها، عکس و فیلم مرتبط با سرداران و 1700 شهید کاشان، کاشان شهید http://www.mardanekhoda.ir 2020-11-23T07:32:46+01:00 text/html 2015-05-24T12:25:26+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی اسامی شهدای کاشان و آران و بیدگل در عملیات بیت المقدس http://www.mardanekhoda.ir/post/166 <p dir="RTL"> <span style="color:#ff0000;"><strong><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">ردیف&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام خانوادگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نام پدر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تاریخ شهادت</span></strong></span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">1&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدمحسن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آقامیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیداحمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/15</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">2&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماشااله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابایان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باقر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">3&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صفرعلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احسن زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/03</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">4&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جعفر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اصغری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">5&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اصغر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امیدی بیدگلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/10</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">6&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اصغر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; باغبانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/05</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">7&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بدیعی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/14</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">8&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمدرضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بزرگی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حبیب اله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/03</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">9&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی اله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بزمیان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غلام حسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/10</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">10&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بوجارشیرازی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بوجار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/16</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">11&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بوستانکار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/14</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">12&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ناصر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پنجاهی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/16</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">13&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تقی زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/17</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">14&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غلام رضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تندر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یوسف&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">15&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماشااله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جعفری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نظام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">16&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امیرحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جعفری طاهری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/18</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">17&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قربان علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جلالی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">18&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جمشیدی قمصری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 67/05/22</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">19&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمدرضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جوانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/16</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">20&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محسن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چناری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جواد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">21&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمودرضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چناری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جواد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/15</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">22&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمدرضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چیمه ای&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/16</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">23&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمیدرضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسن زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اکبر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">24&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مرتضی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حق پرست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسداله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">25&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمامی فینی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیف اله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/18</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">26&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابوالفضل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خان علی دوست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عبدالعلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">27&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خسروی قهرودی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/17</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">28&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دادار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/03</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">29&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رحمانی قهرودی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/18</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">30&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اصغر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رویان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">31&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابوالفضل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زایرامام&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابوالقاسم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/01</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">32&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محسن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زراعتکار&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">33&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; زینلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">34&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سلیمی مرقی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/10</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">35&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسن علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شجری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/18</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">36&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شعبان زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جعفر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/17</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">37&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صدوقی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابوالقاسم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">38&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدتقی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طالبی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدمیرزاجان&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/18</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">39&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمیدرضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طحانی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">40&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; طرقی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">41&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حبیب اله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">42&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عبدالهی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حبیب&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/18</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">43&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عقاداتی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">44&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غلام رضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اکبر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">45&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماشااله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی محمدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قاسم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/17</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">46&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غلام رضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غفاریان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اسماعیل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">47&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی رضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غلام رضازاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ولی اله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/10</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">48&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اصغر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; غلامی مقدم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شعبان علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/01</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">49&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فدوی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/22</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">50&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صالح علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فلاح&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; رضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/10</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">51&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احسان اله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قاسمیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/19</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">52&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدرضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قاشویی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدابراهیم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/10</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">53&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قربان علی زاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اکبر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">54&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سعداله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کرمانی نیا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بخش علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/12</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">55&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جواد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کریمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">56&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; کریمیان طاهری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یحیی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/18</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">57&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی رضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محلوجی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماشااله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/17</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">58&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; خلیل&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمودزاده&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">59&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مصدق&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">60&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مصطفوی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدعلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/03</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">61&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مفیدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یداله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">62&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اصغر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; منصوری نیک&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; اکبر<span dir="LTR">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/ </span>2<span dir="LTR">/17</span></span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">63&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میرزایی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اصغر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/16</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">64&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; میرزایی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اصغر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">65&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نامور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ابوالقاسم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/16</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">66&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مهدی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نجفی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/28</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">67&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدعلی اکبر&nbsp; نخلی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدمحمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">68&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محمدرضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نیک بخت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/02</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">69&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی محمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; والی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حسن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/17</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">70&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; حمیدرضا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; وطنی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; علی اکبر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/17</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">71&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدعبداله&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هاشمی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; سیدحسین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/02/20</span></p> <p dir="RTL"> <span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;">72&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; احمد&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; یوسف پور&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; عباس&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 61/03/03</span></p> text/html 2014-12-13T08:39:25+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی خورشید مبارزه http://www.mardanekhoda.ir/post/164 <div id="content-posts"> <div class="single-post" id="post-34593"> <div class="cover"> <div class="single-title"> </div><br><div class="entry" style="font-size:12px;line-height:20px"> <div style="color:#cc0000;font-weight:bold;font-size:13px;margin-bottom:10px;margin-top:42px;"> خورشید مبارزه</div> <div class="lead"> ساواك گرچه سر نخى از فعالیت هاى وى بدست نمی آورد، اما سخت او را كنترل و مراقبت مى كنند و حركات و رفتارش را زیر نظر می گیرد. شركت او در فعالیتهاى سیاسى سبب می شود چندین بار او را به ساواك قم احضار نمایند ولى هر بار با ترفندهاى مختلف از جمله وانمود كردن خود به عنوان انسانى عامى و بى سواد از چنگال مزدوران رژیم خلاصى می یابد. یکی از کسبه بازار و از متعهدین اصناف مى‏گوید: «زمانی كه پژوهشهایى در حسینیه ارشاد انجام مى شد و مساله روز هم بود و نمى شد از آن غافل بود، بنده و ایشان در كلاس اسلام شناسى دكتر علی شریعتى شركت مى كردیم. در آخرین جلسه اى كه در آن شركت كردیم، دستگیر شدم، در بازجویى یكى از بزرگترین جرم‏هایم ارتباط با آقاى یزدانى بود.»</div> <div style="font-size:15px;line-height:24px;"> <p><a class="fancybox" href="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D9%8A.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34611 alignleft" src="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%DA%AF%D9%84%D9%8A.jpg" alt="همراه با جهادگر شهید گلی خورشید مبارزه" title="خورشید مبارزه" height="289" width="421"></a>کاشان نیوز-صادق صدقگو: <br>«عزیزانمان را به صحنه هاى نبرد مى فرستیم تا امروز انقلاب را حفظ كنیم، هر چند كه فرداى انقلاب نیز به وجودشان احتیاج ‏فراوان دارد و این عجب دردى است كه رفتن را مى باید براى حفظ امروز و ماندن ‏را براى حفظ فردا، اما چه مى شد كه براى حفظ امروز انقلاب، امروز جان مى باختیم و باز زنده مى گشتیم در راه جانبازى براى حفظ فرداى انقلاب و خوشا بحال آنكس‏كه با چنین روحیه اى بعرصه كارزار قدم نهاده باشد.»<br>آنچه خواندید نه سخنان مسئولان کشوری و لشگری است و نه استادان حوزه و دانشگاه. این متن بخشی از نامه یکی از بازاریان کاشان است که بیش از شش کلاس درس نخوانده است؛ ولی عده ای از نمایندگان مجلس سوم او را «فرزند شایسته اسلام، شخصیتی ارزنده، امید حزب الله کاشان و نمونه اخلاص، ایثار، فکر، ایمان، عمل و تقوا» خوانده و دارای جایگاهی رفیع در خطّ اصیل امام دانسته اند 1 . مردم کاشان و یاران امام(ره) او را به نام «حاجی یزدانی» می شناختند.<br>«جواد»، متولد نهم بهمن ماه 1311 هجری شمسی در محله آب انبار خان كاشان بود. پدرش «آقاعلى» معروف به «دائى على» شعرباف (نساج) بود و از این راه روزگار می گذراند. مادرش استاد قرآن بود و خانه شان مورد عنایت خاص اهالى محل. <br>«جواد» در 6 سالگى به دبستان حكمت راه یافته و تحصیلات ابتدایى را در آن دبستان آغاز می کند.<br>هنوز سه سال از دوران تحصیل خود را به پایان نبرده بود كه پدرش را از دست می دهد تا پسر 9 ساله محله آب انبار خان مانند بسیاری از بزرگان اهل دل، در بسترى از رنج و مشقت پرورش یافته و رشد یابد.<br>با وجود هوش، استعداد و ذكاوت سرشارى كه دارد، مشكلات اقتصادى، جو حاكم بر جامعه، بافت اجتماعى و مقتضیات زمانى مانع ادامه تحصیل او شده «جواد» پس از پایان تحصیلات دوره ابتدایى در سال 1324 پابه عرصه اجتماع گذاشته و راهى میدان كسب و كار می شود. <br>در آغاز به عنوان شاگرد در مغازه یكى از بستگان به شغل سراجى می پردازد و پس از چندى برادر بزرگترش او را به مغازه خود برده و در آنجا به شاگردى ادامه مى دهد. <br>او پس از مدتی تصمیم می گیرد شغل پدرش را ادامه دهد. در کنار همكاران پدرش حرفه شعربافى (نساجى) را می آموزد و پس از مدتی یك دستگاه شعربافى در حوضخانه منزل پدرى راه می اندازد و به بافت دستمال فنتازى و ابریشمى مشغول می شود.</p><p><a class="fancybox" href="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/2.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34668 aligncenter" src="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/2.jpg" alt="2 خورشید مبارزه" title="خورشید مبارزه" height="169" width="423"></a><br>جواد هر شب دیر به منزل می آید و همین باعث نگرانی مادرش می شود. قدیمی ها نگرانی معلم قرآن محله شان را از قول او اینگونه بیان می کنند: <br>&nbsp;«… دیدم هر شب دیر به خانه مى آید… به انتظارش مى نشستم تا ساعت دو پس‏ از نیمه شب كه مى‌آمد، مى‏پرسیدم : مادر ! جواد ! تا این وقت شب كجا بوده اى؟ با چه رفیقى آشنا شده اى؟ تو را مى خواهد به چه دامى بكشد؟ و … <br>دو سال بود كه از برنامه هایش خبر نداشتم تا یك روز برادرش آمد و از قول حاجى محمد آقا رسول زاده گفت كه: این راه بدى را انتخاب نكرده و مسیرش مسیر خوبى است. برادرش گفت كه: هرچه هست، این با حاجى رسول زاده همراه است.»<br>جنبش ملى نفت در بسترى از تفكرات مختلف آغاز و رو به رشد است، از ملى گرایان تا آیه الله كاشانى و همچنین فدائیان‏اسلام به رهبرى سید مجتبى نواب صفوى. مجمع مسلمانان مجاهد، مركب از هواداران آیه الله كاشانى و تا حدودى مرتبط با نواب صفوی در سال 1329 در برابر جریان ناسیونالیزم و لائیك تشكیل مى شود. جواد یزدانى كه در این زمان دهه دوم عمرش را پشت سر مى گذارد با همکاری&nbsp; «حاج محمد آقا رسول زاده»، شاخه «مجمع مسلمانان مجاهد» را در كاشان تشکیل داده و به عنوان دبیر این تشكیلات، مسئولیت رهبرى آن را عهده دار مى شود.<br>&nbsp;جهت گیرى سیاسى وى در دوره دوم از زمامدارى دکتر محمد مصدق، در چهارچوب تفكر اسلامى و مبتنى بر قبول رهبرى آیه الله كاشانى و ستیز علیه حزب توده است که در همین راستا كمیته مبارزه با حزب توده – پیوسته به مجمع&nbsp; – را تشکیل می دهد. <br>&nbsp;<a class="fancybox" href="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34602 alignleft" src="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%8A-%D8%AD%D8%A7%D8%AC-%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A.jpg" alt="حاج سید محمد بهشتی حاج عباس دارایی شهید یزدانی شهید خاندایی خورشید مبارزه" title="خورشید مبارزه" height="330" width="403"></a>در عین حال، در همین زمان با حسن نیت و شور و شعف و شوقى كه دارد، به نوبه خود مى كوشد تا تیرگى روابط بین آیه الله كاشانى و نواب صفوى را برطرف کند . او در&nbsp; ملاقات مكرر با نواب صفوى – با جرأت و شهامت خاص خود – وى را به حسن رابطه با آیه الله كاشانى دعوت می کند. <br>ارتباطات نزدیک او با آیت الله کاشانی و خصوصاً با نواب صفوى موجب مى شود كه پس از كودتاى آمریكایى مرداد ماه 1332 و دستگیرى اعضاء فدائیان اسلام به فكر تشكیلات مخفى و محرمانه افتاده و در این راستا گام بر مى دارد. <br>روزها بدین منوال می گذرد تا اینكه جواد یزدانى در شهریور ماه 1332 بموجب لایحه مصوب 20 تیرماه 1332 از خدمت سربازى معاف شده و متعاقب آن در هیجدهم اردیبهشت ماه 1333 ازدواج می كند و با تشكیل كانون خانواده فصل دیگرى از زندگى به روى او گشوده می شود. از نكات برجسته زندگى او آن است كه ازدواج او نه تنها سبب‏ تغییر رویه او، سرگرم شدن به زندگى روزمره و بازماندن از فعالیتهاى سیاسى او نمی شود، بلكه فرصتها را مغتنم شمرده و در هر صحنه سیاسى علاوه بر حضور، نقش فعال و چشمگیر دارد.<br>او پس از ازدواج در سال 1334 دوباره به بازار رفته و در سراى بخشى (قیصریه) در بالابازار به پودتابى و فروش تارو پود قالى مشغول می شود و تا آخرین روزهاى زندگى در همان تختگاهى كه نه به تصویر ونه به توصیف ‏در مى آمد به كسب و كار ادامه می دهد.<br>مغازه پودتابی سرای بخشی از همان روزهای اول به محل تجمع جوانان فعال، صاحب نظر و پرشور سیاسی و مذهبى تبدیل می شود و حاج جواد یزدانی که خود اهل تحقیق و داراى بینشى عمیق، تفکری انقلابی و شور و شعور سیاسى است براى جوانان شهر نقش مشاورى دلسوز، امین و مهربان و مشكل گشای را برعهده می گیرد.<br>او به همراه حاج محمد آقا رسول زاده و حجت الاسلام و المسلمین گلسرخی با تاسیس هیات عزاداران بنى الزهراء و فعالیت در این هیات، زیر پوشش دعاى ندبه فعالیتهاى سیاسى و فرهنگى خود را دنبال مى کند.<br>در صفحات 172 و 173 از جلد پنجم فصلنامه تاریخ و فرهنگ معاصر در خصوص هیات بنی الزهراء(س) آمده است:<br>«… هیات بنى الزهراءكاشان به پیشكسوتى دو تن از مبارزان راستین : حاج محمد رسول زاده و حاج جواد یزدانى، متفاوت با تمامى دسته ها و هیات هاو با الهام از اندیشه هاى پیكار جو وانقلابى گلسرخى، با چنین هدفى تاسیس گردید… گلسرخى با سازماندهى جلسات متنوع، مردم را با اهداف نهضت روحانیت آشنامى نمود و بر ضد رژیم ستمشاهى ترغیب وتحریك مى كرد. »<br>ایران طى سالهاى 1340-1332 پس از یك دوره دیگر از اختناق بار دیگر آبستن قیامی عظیم و عمیق اسمی شود، جنبش روحانیون مبارز به رهبری «امام خمینی(ره)» در راس این جریان تاریخی قرار می گیرد و استشمام رایحه مبارزه با استبداد و دیکتاتوری رژیم فاسد زمان، موسسان هیات بنی الزهراء را وارد صحنه سیاست می کند.<br>كم كم و به تدریج با سر زدن سپیده، خورشید اشعه خون رنگش را بر افق مى گستراند و طلوع انفجار را نوید مى دهد و «جواد» مجدّانه در متن حوادث محرم 1383هجری قمری، منزل مسكونى اش را مأمن سفیران اعزامى حضرت امام (ره)قرار می دهد و خود به عنوان مشاور آنان زمینه را برای افشاگرى و بیدارگرى رژیم فراهم می کند.</p><p>سال 1342 فرا مى رسد، سكوت مرگبار پس از حوادث كودتاى 32، یكبار در جریان لایحه‏انجمن هاى ایالتى و ولایتى شكسته شده ولى دشمن مجهزتر و با تجربه تر از گذشته به <a class="fancybox" href="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34669 aligncenter" src="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/3.jpg" alt="3 خورشید مبارزه" title="خورشید مبارزه" height="171" width="428"></a>میدان آمده است. اعتراض روحانیون مبارز به رفراندوم كذایى ششم بهمن 1341 و به دنبال آن حادثه مدرسه فیضیه و شهادت تعدادى از طلاب علوم دینی در روز شهادت امام صادق (ع) مصادف با دوم فروردین 1342، سفیرانى به شهرهاى مختلف اعزام می شوند تا از منبرها، پیام خون و قیام را به مردم برسانند. حجت الاسلام و المسلمین علی حجتی کرمانی و حجت الاسلام و المسلمین سید حسن طاهری خرم آبادی، سفیرانی هستند که به كاشان آمده اند. جوانان مخلص و فداكار حول محور آنان جمع می شوند. دست‏اندركاران مجالس از ترس رژیم جرأت دعوت از آنان را ندارند. آنها آمده اند تا در پرتو انقلاب كربلا، انقلابى بر پا سازند.در این میان، حضور كسى را مى طلبد تا سفیران را حامى و مددكار باشد و خطرات ناشى از بیان حقایق را استقبال كند. داراى وجهه مردمى باشد تا در موقع لزوم مورد حمایت افكار عمومى قرار گیرد. شجاع باشد تا از فشارهای رژیم ستمشاهی از صحنه خارج نشود و مخلص باشد تا هواهاى نفسانى او را از انجام وظیفه باز ندارد. <br>&nbsp;در این میان «آیه الله صبورى» قدم به میدان مى گذارد و مجلس را براى سخنرانى سفیران آماده مى كند. قرار است از هفتم محرم جنایات دستگاه و رژیم ستمشاهی گفته شود. گویندگان از ترس ساواك مهر سكوت بر لب نهاده‏اند، اما سفیران از دوم محرم جنایات رژیم را بر ملا مى كنند. عوامل رژیم در صدد تعقیب گویندگان بر آمده‏اند وسخنرانان را به‏شهربانى احضار كرده اند.آنان اعتنا نكرده اند و عوامل شهربانی در صدد دستگیرى ایشان بر آمده‏اند. جوانان مبارز آنها را تنها نمى گذارند تا مبادا دستگیر شوند.پاسداران نهضت، اقامتگاه سفیران امام را شبانه روزی محافظت مى كنند. هفتم محرم حلقه محاصره تنگ تر مى‏شود و مجلسى كه سفیران انقلاب در آنجا صحبت مى كنند، تحت كنترل پلیس قرار مى گیرد. عصر روز تاسوعا قرار است سخنرانى در مدرسه سلطانى (امام خمینی(ره) فعلی) برگزار شود، پلیس محله گذرباباولى را به محاصره در می آورد تا مبادا سخنرانان به مدرسه سلطانى بروند. آیه الله صبورى به اتفاق سخنران (حجت الاسلام و المسلمین علی حجتی کرمانی) از منزل خارج مى گردد تا به طرف مدرسه سلطانى بروند و پلیس مانع حركت آنها مى شود، ولى جمعیت حاضر با پافشاری و صلوات هاى پى در پى حلقه محاصره را مى شكنند و بطرف محل سخنرانى حركت مى كنند. پلیس براى جلوگیرى از سخنرانى درب مدرسه را مى بندد و مانع ورود اشخاص به آنجا می گردد. جمعیت به راهپیمایى مى پردازند و عمل پلیس را در جلوگیرى از سخنرانى محكوم مى كنند. سخنرانان به منزل یكى از تجار محله گذر باباولى مى روند وحسینیه درب باغ محل سخنرانى سفیران در محاصره پلیس قرار مى‏گیرد. سوگواران، نخل این علامت عزا را به حركت در مى آورند و در راهپیمایى شب عاشورا آخرین سخنان سفیران به گوش‏مردم مى رسد. سفیران بنا به ضرورتى به قم مى روند و گزارش اوضاع را به اطلاع امام خمینی(ره) مى‏رسانند.&nbsp; <br>&nbsp;امام خمینی(ره) در روز عاشورا سخنرانى مهمى علیه رژیم ستمشاهی می نمایند و یازدهم محرم آبستن حوادثى است كه سرنوشت اسلام را در سرزمین ایران رقم خواهد زد. دژخیمان در نیمه شب دوازدهم محرم به منزل حضرت امام(ره) مى ریزند و اورا به تهران مى برند.</p><p><a class="fancybox" href="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/4.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34671 aligncenter" src="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/4.jpg" alt="4 خورشید مبارزه" title="خورشید مبارزه" height="186" width="465"></a><br>&nbsp;دوازدهم محرم و مصادف پانزده خرداد است. ساعت 9 صبح خبر دستگیرى حضرت امام(ره) به كاشان مى رسد. مردم به خیابانها مى ریزند و فریاد اعتراض سر مى دهند، عمال رژیم شاه براى توجیه سفاكى هاى بعدى شان در شهر شایع مى كنند كه آیه‏ الله سلیمانى را به شهربانى برده‏ اند. مردم براى نجات روحانى مورد احترامشان به شهربانى هجوم مى برند و اینجاست كه عمال رژیم بعنوان اینكه مردم براى خلع سلاحشان به آنجا هجوم برده اند، به سوى مردم تیراندازى مى كنند كه در نتیجه یك شهید و تعدادى مجروح بر جاى مى ماند. علماء شهر در منزل آیه الله رضوى اجتماع مى كنند و صداى اعتراض خود برای دستگیرى حضرت امام خمینى(ره) را به گوش مسئولین مى رسانند، ولى عوامل رژیم و مسئولین شهر، اعلام حكومت نظامى مى كنند و مجالس عزادارى را تعطیل مى نمایند. دستگیری ها شروع مى شود و پانزده تن از جمله آقایان: حاج حسن رسول زاده، (شهید) حاج محمد ترامیده، حاج شکرالله محکمه ای، علی یادگاری، حسن تواضعی، علی شایقی و…. را دستگیر و روانه تهران مى نمایند.<br><a class="fancybox" href="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%8A.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34609 alignleft" src="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF%D9%8A-%D8%AD%D8%AC%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D8%B4%D9%87%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%8A-%D8%B3%D9%8A%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%8A.jpg" alt="شهید یزدانی سید مصطفی ماجدی حجت الاسلام مشكینی شهید خاندایی سید محمد بهشتی خورشید مبارزه" title="خورشید مبارزه" height="286" width="399"></a>جواد كه به عنوان رابط بین قم وكاشان و هماهنگ كننده علماء شهر به منظور گردهم آیى آنان فعالیت دارد، سازماندهى اعتراضات علیه دستگیرى امام(ره) به منظور گسترش و زنده‌ نگهداشتن مشعل انقلاب را در راس برنامه های خود قرار می دهد و به گونه‏اى خود جوش مى‌كوشد. او عصر پانزده خرداد بى صبرانه مى كوشد تا تجمعى از علماء كاشان را به وجود آورد و مبارزه را به بهانه اعتراض علیه دستگیرى حضرت امام (ره) همچنان زنده و شعله‏ور نگه دارد. <br>او از روز پس از دستگیرى و تبعید امام(ره) با رعایت اصول امنیتی و با دور اندیشى خاصی، برای نشر و گسترش اندیشه های امام امت(ره) و افشاگرى علیه رژیم پهلوی، منهاى هرگونه نام ونشانى اقدام به روشنگرى و هدایت مردم و بویژه نسل جوانان و دانش آموزان می کند. رسالت تبیین، تعمیق و تعمیم انقلاب در جان انسانها متناسب با شرایط را در مقاطع مختلف زمانى بین سالهاى 1356-1342 بر عهده گرفته و در این راستا به امورى‏ازقبیل: <br>- تهیه و تكثیر اعلامیه ها وبیانیه هاى امام خمینی(ره) و بیدارگرى.<br>- شبكه بندى تشكیلاتى نیروهاى جوان وانقلابى.<br>- استفاده از كانونهاى سنتى تعلیم وتربیت چون‏محافل و مجالس مذهبى و جلسات قرائت قرآن. <br>- فراخوانى مردم و بویژه جوانان و فرهنگیان و دانش آموزان به كانونهاى هدایت كننده و روشنگر و بیدارگر و از جمله درس تفسیر عالم ربانى آیه الله حاج شیخ على آقا نجفى (ره). <br>- دعوت از گویندگان متعهد از قبیل حجه الاسلام و المسلمین سید هادى خامنه اى بخصوص در ایام ماه رمضان و ماه محرم.<br>- مدیریت و رهبرى انجمن اسلامى دانش آموزان. <br>- و… همت می گمارد و چنان تلاش می کند كه در این مسیر دستگیر و بازداشت می شود. <br>&nbsp;همسرش نقل مى كند:«… از همان زمان كه زندگى مشترك خود را آغاز كردیم، شب ها دیر به خانه مى آمد، تا پس از دوسه ماه كه گذشت، یك روز موقع ناهار به خانه نیامد، از برادرش علت را جویا شدم، گفتند: آقا جواد پیغام داده كه به قم رفته و نخواهدآمد. از بگومگوها دلواپس شدم،… تا غروب آفتاب كه آمد و به نقل ماجرا پرداخت كه: <br>&nbsp;از ساواك قم دنبالم آمده بودند و من رفتم،…»<br>ساواك گرچه سر نخى از فعالیت هاى وى بدست نمی آورد، اما سخت او را كنترل و مراقبت مى كنند و حركات و رفتارش را زیر نظر می گیرد. شركت او در فعالیتهاى سیاسى سبب می شود چندین بار او را به ساواك قم احضار نمایند ولى هر بار با ترفندهاى مختلف از جمله وانمود كردن خود به عنوان انسانى عامى و بى سواد از چنگال مزدوران رژیم خلاصى می یابد.<br>یکی از کسبه بازار و از متعهدین اصناف مى‏گوید:<br>«زمانی كه پژوهش هایى در حسینیه ارشاد انجام مى شد و مساله روز هم بود و نمى شد از آن غافل بود، بنده و ایشان در كلاس اسلام شناسى دكتر علی شریعتى شركت مى كردیم. در آخرین جلسه اى كه در آن شركت كردیم، دستگیر شدم، در بازجویى یكى از بزرگترین جرم‏ هایم ارتباط با آقاى یزدانى بود.»</p><p><a class="fancybox" href="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/5.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34674 aligncenter" src="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/5.jpg" alt="5 خورشید مبارزه" title="خورشید مبارزه" height="205" width="513"></a><br>و بدین ترتیب، دوشادوش همه مجاهدان در گستره ایران زمین و بر مبناى رهبرى امام خمینی(ره) او هم در منطقه کاشان، زمینه ساز آفرینش آخرین امواج انقلاب مى شود.<br>در سال هاى اختناق با وجود جو حاكم بر کشور، مبارزات سیاسى خود را گاه به صورت مخفى و گاه به صورت علنى ادامه می دهد، پخش اعلامیه ها و فرازهایى از جملات امام خمینى و تكثیر آنها با وجود عدم امكانات از جمله كارهاى این دوره از زندگى اوست و در این راه از چند نفر از دوستانش نیز كمك مى گیرد و منزل او محل تكثیر اعلامیه ها و نوارهاى امام خمینى می شود. <br>همسرش در این باره می گوید:<br>«از دوره جوانى همینطور دنبال فعالیتهاى مربوط به انقلاب از قبیل تكثیر و توزیع اعلامیه ها بود تا او را دستگیر كردند و پس از آن هم از پاى ننشست. <br>&nbsp;اتاقى مخصوص تهیه، تنظیم و تكثیر اعلامیه ها داشت كه حتى فرزندش را – از ترس اینكه مبادا مشاهداتش را از روى كودكى در مدرسه براى بچه ها تعریف كند و در نتیجه لو برود – به آنجا راه نمى داد. <br>&nbsp;بسیار مى شد كه خودش شبانه به توزیع و نصب اعلامیه ها به در و دیوار بازار و معابر مى پرداخت و زمانی كه به او گفته مى شد دوباره دستگیرت مى كنند، پاسخ مى داد كه شما این غصه ها را نخورید.»<br>&nbsp;شركت او در جلسات عصر جمعه انجمن اسلامى دانش آموزان كاشان مایه امیدوارى دانش آموزان و بارورشدن جلسات آنان است. <br>سالهاى خفقان پس از خرداد 1342 را با تشكیل جلسات سرى و علنى به بررسى نحوه مبارزه با رژیم طاغوت می گذراند و با تشكیل جلسات قرائت قرآن به عنوان استاد قرائت، با كمك گرفتن از مفسرین انقلابى و متعهد كه به مردم بینش قرآنى – سیاسى می دهند، عنایت ویژه دارد. در این سالها جلسات قرائت قرآن او به دلیل اینكه پایگاهى براى دانشجویان و تیپ روشنفكر جامعه است، توجه ساواك را به خود جلب ‏می نماید، به طوری كه ساواك مامورین خود را به شركت در كلیه جلساتى كه مدیریت آن بر عهده ایشان است ملزم می کند. <br>&nbsp;از كارهاى جالب توجه این دوره از زندگى مبارزاتى اش می توان هدایت و خط دهى به حركت راهپیمایى و عزادارى جوانان درشب عاشورا و شام‏غریبان، حضور فعال در&nbsp; انتخاب اشعار حماسى و تهیه مقالات مهیج و آگاهى بخش جهت ایراد در مجالس سوگوارى حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را نام برد.<br>در این سالها برای پشتیبانی مالی از فعالیت انقلابیون و تأمین هزینه های نهضت، به پیشنهاد شهید مهدی هنردار؛ حاج جواد یزدانى یك شركت مخفى به نام شرکت صفا تشكیل می دهد كه در راس این شركت شهید حاج احمد فرگاه است و تعدادی از مبارزین 2 نیز با این شرکت كه فعالیتهاى ساختمانى انجام مى داد همکاری دارند.شرکت صفا اثرات خوبی در پی دارد و پایه و اساس برنامه ریزى برای بودجه فعالیتهای سیاسی مبارزین از آنجا شروع می شود.<br>سال 1356 به همت او و جمعى از كسبه متعهد بازار و دوستانش، براى آغاز حركت انقلاب اسلامى در كاشان با ابتكار خاصى اقدام به تعطیل مغازه هاى بازار به مناسبت شهادت حاج آقا مصطفى خمینى(ره) می كنند و ضمن تماس با روحانیت شهر اقدام به تشكیل مجلس فاتحه براى ایشان و مجالس متعدد دیگر می نماید که در این مجالس افشاگرى بر علیه رژیم ستمشاهی آغاز می شود و مردم با تظاهرات پرشور خود، خشم و انزجارشان را ابراز می دارند.</p><p><a class="fancybox" href="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-34677 aligncenter" src="http://kashannews.net/wp-content/uploads/2014/09/6.jpg" alt="6 خورشید مبارزه" title="خورشید مبارزه" height="196" width="490"></a><br>&nbsp;اوج گیرى مجدد نهضت در سال 1356 پس از یك دوره سیر نزولى ظاهرى، بارنشینى انقلاب را نوید مى‏دهد و شور و شعفى مى افكند. <br>در كاشان افرادی كه در متن حوادث چندین ساله همدیگر را شناخته اند گردهم مى آیند و بر محور روشنگری از تبار بیدارگران، روحانى متعهد و مبارز خستگى ناپذیر حجه الاسلام و المسلمین مشكینى جمع مى‏شوند و بدین مهم اقدام مى كنند و دیگر بار محل سكونت حاج جواد یزدانى ستاد سازماندهى تظاهرات و محل اختفاء حجه الاسلام و المسلمین مشكینى مى گردد و خود نیز به عنوان مشاوری تاثیرگذار عمل مى كند.<br>هر لحظه كه موج انقلاب به ساحل پیروزى نزدیك و نزدیك تر مى شود، گستره و میدان كار ستاد هم افزون تر ‏مى‏شود و از درون آن كمیته ها مى جوشد. كمیته تداركات، برنامه ریزی، سازماندهى و كمیته نیروهاى مسلح (جهت برخوردهاى احتمالى) پى ریزى و تشكیل مى شود و حاجى یزدانى در همه این محورها حضورى فعالانه و مدبرانه دارد. <br>به تدریج كه انقلاب در روند تكاملى خویش حركت مى كند، در سالهای 1357-1356 شاخه عملیاتى و مسلحانه گروه، بر حسب نیازهاى احتمالى به همت تنى چند از جمله حاج جواد یزدانى موجودیت مى یابد. <br>انقلاب پیروز مى شود و حاج جواد یزدانى كه به همت تنى چند از مبارزین، به پى ریزى و پایه گذارى ارگانها و نهادهاى انقلابی می پردازد. در سازمانهاى اجرایى به عنوان امین ومعتمد مسئولان اجرایى وقت، عضویت دارد و به گونه‏اى خودجوش در همه میادین سیاسى و اجتماعى به عنوان انجام تكلیف و به منظور تثبیت، تعمیق و تعمیم مبانى انقلاب در گستره اجتماع حضورى آگاهانه و فعالانه و كارساز دارد. <br>با تجریه تیم عملیاتی و مسلحی که حاج جواد یزدانی در قبل از انقلاب تشکیل داده بود، «كمیته انقلاب اسلامى» را پایه‏گذارى مى کنند و او در كنار روحانیت و بعنوان یكى از مدیران داخلى و مسئولان اجرایى كمیته به كارگردانى امور انقلاب مشغول مى شود.<br>در این دوره با تاسیس دادگاه انقلاب كاشان به ریاست حضرت آیه الله صبورى (حاكم شرع وقت)، به عنوان نماینده دادستان انقلاب انجام وظیفه می نماید و در تشكیل دادگاه ها نقش فعالى دارد. <br>&nbsp;در اسفندماه 1358، حاج جواد یزدانی با همراهی یاران انقلابی اش با حمایت از آیت الله محمد امامی کاشانی، توانستند با تبلیغات و فعالیت های خود در انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی، وی را به عنوان نماینده مردم شهرستان کاشان راهی مجلس کنند. حاج جواد نیز پس از تشکیل مجلس در خرداد ماه 1359، به منظور مدیریت بهتر خدمت رسانی به مردم و و هماهنگی بیشتر در راستای توسعه و پیشرفت کاشان، مسئولیت دفتر ایشان را بر عهده می گیرد.<br>از دیگر اقدامات او تشکیل انجمن اسلامی بازار کاشان با همراهی کسبة متعهد، انقلابی و پیرو خط امام(ره) است که این تشکل در مناسبتهای مذهبی و ملی مختلف با صدور بیانیه و یا برگزاری مراسمها و مجالس نقش موثری را ایفا می کند.<br>اهتمام به تشکیل انجمنهای اسلامی در شهر و روستاها و به دنبال آن تاسیس اتحادیه انجمنهای اسلامی شهر و روستا به منظور مدیریت و راهبری این انجمنها و عضویت در شورای مرکزی این اتحادیه از دیگر اقدامات موثر حاج جواد در اوایل پیروزی انقلاب است.<br>به هر تقدیر ایام گذشت تا اینكه عراق با هماهنگی و همراهی دهها کشور سلطه جوی دیگر با قصد براندازى نظام اسلامى جنگى نابرابر و ناجوانمردانه را بر مردم تازه از بند رهیده ایران تحمیل و ملت را در ستیزى تمام عیار درگیر می کند. از همان ابتداء پشتیبانى جنگ مساله مهمى است كه باید سازماندهى ‌شود. در این مرحله هم حضور انسان فداکار و خود ساخته و كارپذیرى باید كه نسبت به این مهم اقدام کند و طبعاً او كسى جز یزدانى‏ نیست. حاج جواد از روز دوم جنگ، یعنى اول مهر 1359 و باهمراهى تنى چند از فرزندان پاك باخته انقلاب اقدام به تشكیل ستادى تحت عنوان ستاد كمك رسانى به جبهه ها و مناطق جنگى می کند. این ستاد تا زمان صدور فرمان سراسری در خصوص تشكیل «ستاد جذب و هدایت كمكهاى مردمى به جبهه ها» به كار خود ادامه می دهد و پس از تشكیل ستاد جذب و هدایت در مركز و با اعلام آمادگى همكارى ستاد كمك رسانى كاشان با آن ستاد، از سوى ستاد مركزى به رسمیت شناخته می شود و حاج جواد یزدانى به عنوان ‏مسئول ستاد در كاشان منصوب مى شود. شاخه این ستاد فقط در مراكز استانها تشكیل شده و شهرستانها تابعى از مركز استان هستند ولی تشكیل شاخه جداى از مركز استان استثنائاً در کاشان صورت گرفت و این جز گستره فعالیت ها، امانت دارى و میزان خدمات پشتیبانى حاج جواد یزدانى، دلیل دیگری ندارد.<br>اشاره اى اجمالى به كمكهاى مردمى جذب شده و هدایت آنها به جبهه ها از ابتدای جنگ تحمیلی و تاسیس ستاد تا تا پایان جنگ تحمیلی:</p><br> </div></div> </div> <a href="http://kashannews.net/" target="_blank" style="color:#ff6600;font-weight:bold;font-size:12px;">بازگشت به صفحه اول</a> <div class="singleinfo"> <span class="category">دسته بندی : <a href="http://kashannews.net/topics/social/" rel="category tag">اجتماعی</a>, <a href="http://kashannews.net/topics/news/" rel="category tag">اخبار</a>, <a href="http://kashannews.net/topics/celebrities/" rel="category tag">مجله / مشاهیر و بزرگان</a>, <a href="http://kashannews.net/topics/adhoc/" rel="category tag">ویژه</a>, <a href="http://kashannews.net/topics/note/" rel="category tag">یادداشت</a> </span> </div> </div> </div> text/html 2014-12-13T08:35:10+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی شهدای سفید شهر و شهدای گمنام http://www.mardanekhoda.ir/post/157 <div class="messageOne-body">1-شهیدتقی صحرائیان 2-شهید محمدکوچکی 3-شهید رضاقلی حسنی 4-شهید محمود نصیری 5-شهید عباس پراور6-شهید جوادقربانپور7-شهید محمدزیارتی 8-شهید حاج رضازیارتی 9-شهید محسن زیارتی 10-شهید علی طالبی 11-شهید علی اقارضایی12-شهید محمدرحیمی 13-شهید عین اله کوهی 14-شهید یونسعلی داودی 15-شهید عباس مداح 16-شهید عباس قوامی فرد17-شهید حسین محولاتی 18-شهید امیربیابانی -19شهید علی تقی زاده 20-شهید محمودتقی زاده -21شهید علیرضا رشیدی 22-شهیدعباس رحیمیان -23شهید جوادباقری 24-شهید ماشااله باقری -25شهید جوادمزروعی 26-شهیدرضامزروعی 27-شهید رمضانعلی حسن اقایی28شهید رمضانعلی نظری 29شهید محمدحسین شبانزاده 30شهید محمدرنجکش 31شهید حسینعلی رحیمی 32-شهید ابوالفضل موحدکاشی33-شهید محمدرضا کاشی 34-شهیده خانم دانشوری 35-شهید سید محمدپادهبان 36-شهید رمضانعلی رحیمی -37شهید عباسعلی رحیمی 38-شهیدحسین قاسمی و 5شهیدگمنان سفیدشهر </div> text/html 2013-08-01T04:36:26+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی پدر شهیدان «خاندائی قمصری» دارفانی را وداع گفت. http://www.mardanekhoda.ir/post/156 <div align="center"><img src="http://kashannews.net/wp-content/uploads/222222.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="right"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 11.8182px; line-height: 17.9972px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">«حاج میرزا آقا خاندائی قمصری» پدر شهیدان محمد، محمود و احمد خاندائی قمصری به فرزندان شهیدش پیوست.&nbsp;</span></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11.8182px; line-height: 17.9972px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="font-size: 11.8182px; line-height: 17.9972px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);">به گزارش ایسنا، پیکر این پدر سه شهید با حضور خانواده‌های شهدا، ایثارگران، مسئولین اداری، کارکنان بنیاد شهید و امور ایثارگران کاشان و مردم کاشان در شهر قمصر تشییع و در کنار فرزندان شهیدش در امام‌زاده سلیمان قمصر به خاک سپرده شد.&nbsp;</span></span><br style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 11.8182px; line-height: 17.9972px; text-align: justify; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 11.8182px; line-height: 17.9972px; text-align: justify;">محمد خاندائی قمصری دهم فروردین‌ماه ۱۳۶۶، محمود خاندائی قمصری روز ۲۳ فروردین‌ماه ۱۳۶۲ به شهادت رسیدند. همچنین طلبه شهید احمد خاندائی قمصری روز ۲۶ دی‌ماه ۱۳۶۵ شهید و مفقودالاثر شد.</span></span></font><br><span id="content_span">به گزارش ایمنا، حاج میرزا آقا خاندائی قمصری پدر معظم شهیدان گرانقدر محمد، محمود و احمد قمصری ۱۰ مردادماه جاری در سن ۸۱ سالگی و بر اثر بیماری دار فانی را وداع گفت و به فرزندان شهیدش پیوست. <br>بر اساس این گزارش، پیکر پاک این پدر بزرگوار با حضور خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، مسوولین کاشان و قشرهای مختلف مردم در قمصر تشییع و در جوار قبور مطهر فرزندان شهیدش در امامزاده سلیمان قمصر به خاک سپرده شد. <br>گفتنی است، شهید محمد خاندائی قمصری در ۴ فروردین ماه سال ۴۲ در قمصر کاشان به دنیا آمد، دانشجوی سال دوم رشته حسابداری بود که با عضویت در ستاد جذب و هدایت کمک های مردمی جهاد سازندگی، عازم جبهه شد و در تاریخ ۱۰ فروردین ماه سال ۶۶ در دارخوین به شهادت رسید. <br>شهید محمود خاندائی قمصری در تاریخ ۲۲ بهمن ماه سال ۴۵ در قمصر متولد شد. جوشکار بود و از طرف جهاد سازندگی به جبهه اعزام و در تاریخ ۲۳ فروردین ماه سال ۶۲ مفقود الاثر شد. <br>طلبه شهید احمد خاندائی قمصری هم متولد ۲۰ شهریورماه سال ۴۲ در قمصر بود که پس از اتمام تحصیلات راهنمایی، وارد مدرسه علمیه کاشان شد و از طرف بسیج به جبهه های جنگ اعزام جبهه شد و در تاریخ ۲۹ دی سال ۶۵ در عملیات کربلای ۵ در شلمچه به درجه رفیع&nbsp;شهادت نایل شد.</span><br></div><div align="right"><br></div></div> text/html 2013-07-30T15:01:50+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی عشق به روایت خون http://www.mardanekhoda.ir/post/155 <span id="ContentPlaceHolder1_Label2" class="InternalNews"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label98" class="labelstyle">این مطلب به مناسبت چهارمین همایش گرامیداشت شهدای جلسه هفتگی وحدت - عشق به روایت خون - نگاشته و در این مراسم مورخ 13 تیر 1392 دکلمه شد.<br></span></span></span><div align="center"><img src="http://dl.mahdiseyyedi.ir/users/Other/eshgh-L.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><span id="ContentPlaceHolder1_Label2" class="InternalNews"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label98" class="labelstyle"></span></span></span></div><span id="ContentPlaceHolder1_Label2" class="InternalNews"><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><span id="ContentPlaceHolder1_Label98" class="labelstyle"><br></span>در سینه‌ام دوباره غمی جان گرفته است<br> امشب دلم به یاد شهیدان گرفته است </span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;">تا لحظه‌ای پیش دلم گور سرد بود<br> اینک به یمن یاد شما جان گرفته است</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;">لحظه هایم را باید به یاد شما و به نام شما نقاشی کنم؛ کلامم را در بحر مواج پیامتان غرقه سازم</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;">.<br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;"><br> علی عزیز! شهید علی ع</span></strong></span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">باسی مقدم!</span></strong><br> عجیب است شهید شده ای و باز غافل نمی شوی از این معنا که بایستی پدر و مادر را قدر دانست، حتی اگر شهید باشی؛ آنگاه که در گوشه ای از وصیتت می نویسی: پدر و مادر عزیزم! زحمات بسیاری را تحمل کردید تا سعادت قدم در این راه نصیبم شود. از پدر و مادرم می خواهم که مرا حلال کنند و از من راضی باشند.</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;"><br> علیرضای عزیز و آسمانی، ذراتی بزرگوار!</span></strong> <br> درخشش کلامت خیره کننده است که ما را توصیه می کنی که قدردان بزرگترین نعمت باشیم: ای برادران و خواهران! قدر این نعمت بزرگ، قدر این گوهر نایاب که خدا به شما عزیزان داده بدانید، قدر این انقلاب را بدانید. علیرضای خوبم! چگونه زیسته ای که با این صلابت پیش از شهادت می نویسی: خدایا شاهد باش که از تمامی مظاهر مادی دل بریدم.</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">علیرضا عزیز! شهید رمضانی! </span></strong><br> شاید توصیه به اخلاص از دهان و کلام شنیدنی ترین گوهر عالم باشد. آنگاه که ما توصیه می کنی: در تمام کارهایتان به یاد خدا باشید و همیشه رضای او را در نظر بگیرید.</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">علیرضای نورانی! شهید سهایی! </span></strong><br> چه دردی در سینه داشتی که نوشیت در شهر جای من نبود؛ مرادت از این ابیات سوزناک که در وصیت نامه نوشتی چه بود: </span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;">خیز شتربان! که دمید آفتاب&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;وقت رحیل است نه هنگام خواب</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;">تا نگری از همه وامانده ای&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; قافله رفته است و تو جا مانده ای</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">علیرضای عزیز! شهید وطن دوست! </span></strong><br> عجیب حکیمانه سخن رانده ای! چه حکمتی سروده ای که سال ها و سالها در مغازه دکان داران دنیا یافت می نشود، سیر و سلوکی که در وصیتت به من و ما آموخته ای: لحظه ای از همه جا قطع نظر کنید و همه محسوسات خود را کناری بگذارید و از همه جا بریده و به خویشتن برگردید و اندکی در غلاف وجودی خود فرو روید و با خود زمزمه کنید که چه خواهیم شد و تا کی حیات خواهیم داشت</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;">.<br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">احسان خوبم! محرابی خونین کفن! </span></strong><br> اندیشه ات برای تاریخ ماندگار است آنگاه که در وصیت نوشتی: هدفم فقط خدا بوده است و جز به خدا به چیز دیگری نمی اندیشم. </span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">حمیدرضای دلاور! شهید حسن زاده! </span></strong><br> حرف هایت آنچنان سنگین و سهمگین است که جرعه جرعه اش می تواند بنیان غفلت ما را در هم بریزد. تویی که با این سن کم ما را دعوت کرده ای که:</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;">خواهران و برادرانم! چه اشکالی دارد شما فدای مکتبی که رهایی بخش انسان از ظلمات است شوید، شما را توصیه می کنم به صبر و تقوی <br> <br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">حسین جان! خصاف عزیز! </span></strong><br> هنوز سوز ندایت در گوشمان طنین افکنده است؛ آنگاه که ما را در وصیتت توبیخ کرده ای: قرآن را زیاد بخوانید، من مدتی که به کاشان آمده بودم می دیدم افراد خیلی به قرآن و نهج البلاغه بی اهمیت هستند بدانید که در روز قیامت این دو کتاب از ما شکایت خواهند کرد.</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">محمد جان! یزدانی بی نشان!</span></strong> <br> فدای آن دل سوخته ات؛ جه شده است که اینچنین قلمت به تغزل آمده است: الهی دلم سوخته و با حال زار از تو می خواهم که در هنگام شهادت من شیطان را محبوس گردانی . الهی به هوای اینکه به وصال تو برسم حاضرم هر رنجی را به جان بپذیرم.</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> <br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">محمدرضای الماسی عزیزتر از جان!</span></strong><br> پیام آور همه شهدا بودی آنگاه که نوشتی: شهیدان پیامشان را داده اند و همه در حفظ نظام و اسلام و اطاعت از ولایت فقیه است. </span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">محمدرضای مظلوم! طلوعی عزیز!</span></strong> <br> تو شهید شده ای! حلالیت طلبیدنت را به حساب ادبت بگذاریم یا قدردانی یا شوق به رأفت الهی، آنگاه که گفته ای: مادر عزیز و پدر گرامی اگر من در مدت کوتاه زندگییم نتوانستم برایتان فرزندی لایق باشم هم اکنون که از کنارتان رخت بر بسته ام مرا حلال نمایید چرا که بی رضایتی شما مرا به بهشت راهی نیست.</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">سید حسن سیدی جوان! </span></strong><br> همه عالم را و خلقت آدمیان را در این جمله به تصویر کشیده ای: انسان یک لحظه چشم به دنیا می گشاید و یک لحظه هم چشم از دنیا فرو می بندد تنها چیزی که به جا می گذارد عمل و کردار خود است که در طول زندگی انجام داده </span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">سید محمد مظلوم! شهید سیدی! </span></strong><br> ما که می دانیم خودآگاهانه ترین راه ها را شما شهدا پیموده اید؟ یقینمان افزون تر می شود آنگاه که نوشته ات را می خوانیم که به مادر می گویی: مادرم راهم آگاهانه بود و از عاقبت کار خودم آگاهی داشتم اگر به جبهه رفتم برای انتقام گیری خون دوستان و آشنایانم نبود بلکه به خاطر رضای خدا بود و همیشه ناراحت بودم که نکند یک موقع در رختخواب بمیرم</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;"><br> </span></strong><span style="font-size: 14px;"><strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;">ترکیان دلاور! شکر ریز خونین کفن! </span></strong><br> راهتان ادامه می یابد؛ شجاعتتان فخر آسمان و زمین است؛ کلامتان بی نظیر و مواج است؛</span><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;"><br> </span> <span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;">با خود اندیشیدم این لحظات ناب را به کلام کدامین یک از ستارگان عرفان و آسمان معنویت مختومه سازم! قرعه دل به نام تو افتاد:<br> <strong><span style="font-size: 14px; color: #c00000;"><br> سید مصطفی عزیز! سردار پر افتخار واجدی! </span></strong><br> باور را برایمان به ارمغان آوردی آنگاه که هشدارمان دادی: باید باور کرد مرگ را، باید باور کرد فشار قبر را روز حسابرسی را روز حسرت خوردن بر اعمال دنیا را باید باور کرد خشم و غضب الهی را&nbsp; آن روز چگونه در مقابل خداوند از نعمتهایش سؤال می کند جوابگو خواهیم بود</span><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma;">.</span></span> text/html 2013-07-10T18:18:14+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی مادر سه شهید و پرستوی مهاجر در برزک کاشان دعوت حق را لبیک گفت. http://www.mardanekhoda.ir/post/154 <div align="center"><img src="http://www.ilna.ir/news/mi_news/Original/1392/04/Small/88391.jpg" alt="مادر شهیدان" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><br><div align="right"><font size="3">مادر شهیدان علی محمد،حسین و احمد میرزایی، اصوه صبر و مقاومت در شهر برزک کاشان دعوت حق را لبیک گفت و به نزد فرزندان شهیدش شتافت.</font> <p><font size="3">به گزارش خبرنگار&nbsp; ایلنا در کاشان، مراسم تشییع این مادر، عصر روز چهارشنبه 20 تیرماه مصادف با اولین روز ماه مبارک رمضان رأس ساعت 5 بعد ازظهر از اول شهر برزک به طرف صحن مطهر امامزاده سراج الدین ابن موسی ابن جعفر این شهر تشییع خواهد شد.</font></p> <p><font size="3">همچنین مراسم ختم این بانوی بزرگوار عصر روز پنج شنبه 21 تیرماه از ساعت 5 الی 7 بعد ازظهر در جوار گلزار شهدا و در صحن مطهر امامزاده سراج الدین ابن موسی ابن جعفر برگزار خواهد شد.</font></p> <p><font size="3">شهردار برزک در پیامی درگذشت مادر شهیدان (علی محمد،حسین و احمد) میرزایی را تسلیت گفت.</font></p> <p><font size="3">به گزارش روابط عمومی شهرداری، متن پیام محسن حیدری بدین شرح است:</font></p> <p><font size="3">بسم الله الرحمن الرحیم</font></p> <p><font size="3">انا لله و انا الیه راجعون</font></p> <p><font size="3">درگذشت بانوی فداکار و صبور سرکار خانم زهره ای مادر شهیدان (علی محمد،حسین و احمد میرزایی) که با ایمان عمیق و عشق الهی فرزندانی مومن و مجاهد تربیت و با عزت و سرافرازی تقدیم اسلام و انقلاب کرده است را صمیمانه تسلیت عرضمی کنیم و در گذشت این بانوی صبور را به روح مطهر آن شهیدان، همه بازماندگان و به ویژه بیت مکرم شهیدان میرزایی تسلیت می گوییم و از خداوند منان برای روح آن فقیده سعیده، رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر وشکیبایی مسئلت می کنیم.</font></p> <p><font size="3">امیدوارم روح مطهر این بانوی بزرگوار در کنار ارواح طیبه فرزندان عزیزش مشمول رحمت و مغفرت و رضوان الهی باشد.</font></p> <p><font size="3">نمایندگی خبرگزاری&nbsp; کار ایران (ایلنا) در شهرستانهای کاشان و آران و بیدگل نیزدرگذشت این اسوه مقاومت و صبر مادر شهیدان (علی محمد،حسین و احمد میرزایی) به روح پاک&nbsp;و مطهر این شهیدان وخانواده مخترمش&nbsp; تسلیت عرض می نماید.</font></p></div></div> text/html 2013-05-26T01:22:47+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی درگذشت حاج آقا ماشاالله باغ میرانی http://www.mardanekhoda.ir/post/151 <div align="center"><font color="#FF0000" size="3"><font color="#663366">حاج آقا ماشاالله باغ میرانی (پدر سه شهید و آزاده باغ میرانی)<br>روز یکشنبه 5 خرداد 92 در گذشت.</font></font><br></div><font color="#FF0000" size="3"><font color="#663366"><br></font></font><div align="center"><img src="http://mataf.persiangig.com/mardanekhoda/Shohada/Baghmirani.JPG" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font size="3">تشییع پیکر آن مرحوم:</font><br><font color="#FF0000" size="3"><font color="#663366">دوشنبه 6 خردادماه ساعت 10 صبح از سپاه کاشان به طرف دارالسلام گلابچی</font></font><br><br><font size="3">مجلش ترحیم:</font><br><font color="#FF0000" size="3"><font color="#663366">دوشنبه 6 خرداد ماه ساعت 17:30 تا 19 عصر، مسجد قائمیه کاشان، خیابان امام خمینی (ره)</font></font><br><br><font size="3">مجلش هفتم:</font><br><font color="#FF0000" size="3"><font color="#663366">جمعه 10 خردادماه ساعت 17:30 تا 19 عصر، مسجد قائمیه کاشان، خیابان امام خمینی (ره)</font></font><br><font size="4"><br></font></div><div align="right"><div align="justify"><font size="4">نام: حاج ماشاءالله</font><br><font size="4"> نام خانوادگی: باغمیرانی (پدرمعظم شهیدان؛ محمد، حسین و علی‌اصغر و آزاده علی‌اكبر)</font><br><font size="4"> نوع ایثارگر: والدین شهدا</font><br><font size="4"> متولد 1302 است. پدرش دامدار بود و آن‌قدر خوش‌زبان بود كه او را عباس شیرین‌زبان می‌گفتند. هنگام اذان كه می‌شد، هر‌جا كه بود با صدای بلند اذان می‌گفت و همه را به نماز فرا می‌خواند. این عادتش به پسرهایش سرایت كرد و‌ هنوز هم ماشاءالله هنگام اذان، هرجا كه باشد، اذان می‌گوید.</font><br><font size="4"> باغمیرانی‌ها از طایفه بنی‌اسد هستند. طایفه‌ای كه امام‌حسین(ع) و صحابه‌اش را به‌خاك سپردند و سپس راهی ایران شدند و در «باغمیران» كه از روستاهای همجوار مورچه‌خورت اصفهان است، سكنی گزیدند. افتخار آنان این است كه روزگاری پدرانشان خدمتی به شهدای عاشورا كرده‌اند. این خاندان از حدود صد سال قبل به كاشان مهاجرت كردند و همچنان در آنجا زندگی می‌كنند. </font><br><font size="4">ـ هنوز هم بین مردم ما، یك روح مذهبی حاكم است. كار می‌كنند. زندگی خود را دارند، اما علاقه‌شان به اهل‌بیت یك جور خاصی است. مثلاً خود من چوبدارم. گوسفند خرید و فروش می‌كنم و زیلوبافی را از بچگی یاد گرفته‌ام و هنوز هم ادامه می‌دهم. معمولاً هم یكی از پسرانم در این كار، همراه من است و كمكم می‌كند. اكثر بافته‌های ما زیلوهای مسجد است كه معمولاً به آن زیلوی خط‌دار می‌گوییم؛ یعنی در حاشیه‌ی آن، اسم مسجد را همراه با سال قمری می‌بافیم و بنا به تقاضای سفارش‌دهنده، مثلاً می‌نویسم؛</font><br><font size="4"> سنه‌ی 1385 زیلویی را با پنج نفر دیگر بافتیم و وقف مسجد حضرت رسول(ص) كردیم تا از مسجد خارج نشود، مگر برای تطهیر.</font><br><font size="4"> ماشاءالله كودكی پررنجی داشت. پدرش به دلیل تنگی معیشت، نمی‌توانست شهریه‌ی مكتب‌خانه را كه ماهی دو ریال بود،‌بدهد و او به ناچار از هشت سالگی كنار دست مادر نشست و زیلوبافی آموخت. مادرش‌هم زنی عفیفه و مذهبی بود. او هنگام آموزش زیلوبافی، روضه می‌خواند‌و بر مصائب ائمه اشك می‌ریخت.‌شاید همین رفتار او بود‌كه عشق به ولایت و ائمه را در قلب ماشاءالله ایجاد كرد.‌به‌گونه‌ای‌كه همه بافته‌هایش برای مسجد بود. </font><br><font size="4"> ـ شصت سال زیلو بافتم. همه سی سال كار می كنند و بازنشسته می شوند. من دو تا سی سال را فقط زیلو بافته ام و كار كرده ام.</font><br><font size="4"> به دلیل اینكه نمی‌خواست خدمت سربازی را زیر لوای حكومت پهلوی انجام دهد، از رفتن به خدمت نظام وظیفه می‌گریخت.</font><br><font size="4"> وقتی ازدواج كرد، او را برای سربازی فرا خواندند و باز هم نرفت تا اینكه او را به اجبار بردند و مدتی بعد، معاف شد. همان وقت‌ها بود كه پدرش مبتلا به بیماری شد. او را به تهران آوردند تا مداوا شود كه نشد و فوت كرد و او را در قبرستان «مسگرآباد» به‌خاك سپردند. </font><br><font size="4">ماشاءالله همزمان با چوبداری و زیلوبافی در جلسات مذهبی و سیاسی مسجد هم شركت می‌كرد. بعد از هر نماز، گروهی از جوانان گرد هم می‌نشستند و با پیشنماز، از اوضاع اجتماعی و سیاسی كشور سخن می‌گفتند و او اندك اندك با نام خمینی و عقاید و افكارش آشنا شد. </font><br><font size="4"> ـ قبل از تبعید امام(ره) در قم با ایشان آشنا شدم. هر بار كه می‌رفتیم قم به زیارت، سری به ایشان می‌زدیم. پشت‌سر آقا نماز می‌خواندیم. پای صحبت‌های ایشان می‌نشستیم و استفاده می‌كردیم. بعدها كه انقلاب پیروز شد، همسرم بچه‌ها را برای زیارت حضرت معصومه(س) می‌برد قم.</font><br><font size="4"> بعد به گوشه‌ای كه حضرت امام(ره) درس می‌داد، می‌رفتند و ساعت‌ها منتظر می‌ماندند تا موقع خروج امام از فیضیه، بچه‌ها آقا را ببینند و اگر بشود، بروند نزدیك و آقا دستی به سر آن‌ها بكشد. شاید همین عشق و علاقه‌ی من و همسرم بود كه باعث شد پسرانم مومن و متعهد بار بیایند و بعدها راهی جبهه شوند.</font><br><font size="4"> سه پسر ماشاءالله در منطقه‌ای جنگی شهید شدند و پسر دیگرش علی‌اكبر در عملیات رمضان در روز سی‌ویكم تیر 1361 به اسارت عراقی‌ها درآمد. عصای دستش فقط یك پسر مانده بود كه او هم گاهی تنهایش می‌گذاشت و روانه‌ی جبهه می‌شد. او خبر اسارت پسر را از رادیو عراق شنید. اول باور نمی‌كرد، اما دیدار او صورت نگرفت و پسر برنگشت، دانست كه خبر راست بوده است. چهار ماه بعد اولین نامه‌ی علی‌اكبر رسید و «ماشاءالله» همچون «یعقوب(ع)» از دوری او اشك می‌ریخت. </font><br><font size="4">آن‌قدر برای دیدارش اشتیاق داشت كه پس از آزادی علی‌اكبر، اتفاق عجیبی افتاد:</font><br><font size="4"> ـ وقتی برگشت، به محض اینكه دیدمش، اشك به چشم‌هایم فشار آورد. رگ یكی از چشم هام پاره شد و كاملاً نابینا شدم.</font><br><font size="4"> او هیچ گاه بر شهادت پسرانش بی‌تابی نكرد. وقتی پیكر هر سه پسرش را آوردند، به دیدار آنها نرفت و گفت: «من پسرانم را در راه خدا داده‌ام. نمی‌خواهم بالای سر كشته‌ی راه خدا اشك بریزم و اجرم را ضایع كنم.»</font><br><div align="center"><font size="4"> --------------------------------</font><br></div><font size="4"> نشان ایثار توسط مشاوررییس جمهور بر سینه پدر شهید باغمیرانی </font><br><font size="4"> جلسه شورای اداری شهرستان کاشان در سال 1387 شاهد مراسم ویژه و غرور‌آفرین اهدای نشان ایثار توسط مرتضی تمدن مشاور رییس‌جمهوری به پدر شهدای والامقام باغمیرانی بود . در این مراسم كه با حضور مرتضی تمدن مشاور رییس‌جمهوری، حاجی فرمانداركاشان، معقولی رییس بنیاد شهید و دیگر مسئولین ادارات و نهادهای دولتی برگزار شد فرماندار كاشان نیز به نشانه احترام و تكریم بر پیشانی پدر شهدای والامقام باغمیرانی بوسه زد.<br>رییس جمهور نیز پیش از این از پ‍در ش‍‍ه‍د‌ا‌ی‌ ب‍‍ا‌غ‍م‍ی‍ر‌ان‍‍ی‌ تجلیل بعمل آورده بود.</font><br></div><br></div><br><font color="#FF0000"><span style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align="center"><font color="#FF0000"><span style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">فرازی از وصیت نامه شهید حاج حسین باغ میرانی:</span></font></p> <span style="FONT-SIZE: 16pt; LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ای کسانیکه از این مکان می گذرید بروید اسلام را مطالعه کنید وقتی شناخت پیدا کردید برای دفاع به پاخیزید و به گفته ولایت فقیه زمانتان، مال و جان را فدای اسلام کنید.</span><br><br><div align="center"><table dir="rtl" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="346"><tbody><tr style="HEIGHT: 27.75pt" height="37"><td class="xl24" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 36pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 27.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" height="37" width="48"><font face="B Nazanin" size="5">ردیف</font></td> <td class="xl24" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 65pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="87"><font face="B Nazanin" size="5">نام</font></td> <td class="xl24" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 100pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="133"><font face="B Nazanin" size="5">نام خانودگی</font></td> <td class="xl24" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; WIDTH: 59pt; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" width="78"><font size="5"><font face="B Nazanin">نام پدر<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span></font></font></td></tr> <tr style="HEIGHT: 27.75pt" height="37"> <td class="xl25" dir="ltr" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: black 0.5pt solid; HEIGHT: 83.25pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" rowspan="3" height="111"><br></td> <td class="xl26" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="right"><font face="B Nazanin" size="5">محمد</font></td> <td class="xl26" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="right"><font face="B Nazanin" size="5">باغمیرانی</font></td> <td class="xl26" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="right"><font face="B Nazanin" size="5">ماشاالله</font></td></tr> <tr style="HEIGHT: 27.75pt" height="37"> <td class="xl26" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 27.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="right" height="37"><font face="B Nazanin" size="5">حسین</font></td> <td class="xl26" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="right"><font face="B Nazanin" size="5">باغمیرانی</font></td> <td class="xl26" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="right"><font face="B Nazanin" size="5">ماشاالله</font></td></tr> <tr style="HEIGHT: 27.75pt" height="37"> <td class="xl26" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; HEIGHT: 27.75pt; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="right" height="37"><font face="B Nazanin" size="5">علی اصغر</font></td> <td class="xl26" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="right"><font face="B Nazanin" size="5">باغمیرانی</font></td> <td class="xl26" dir="rtl" style="BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-LEFT: windowtext 0.5pt solid; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-BOTTOM: windowtext 0.5pt solid; BACKGROUND-COLOR: transparent" align="right"><font face="B Nazanin" size="5">ماشاالله</font></td></tr></tbody></table></div> text/html 2013-05-21T01:52:52+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی مادری برای هشت شهید http://www.mardanekhoda.ir/post/152 <div align="justify"><font size="3">راست گفته اند که عصر، عصر غربت لاله هاست، کسی دیگر از شهیدان حرفی نمی زند. چفیه ها که سال ها یار بچه ها بودند و همیشه گره گشای کار رزمندگان، به دست فراموشی سپرده شده اند. از وصیتنامه ها خبری نیست که نخوانده رها شده اند. پلاک ها که تا دیروز تنها شناسنامه هویت مردان مبارز بودند و امروز نشان گمنامی شده اند برای مادران شهدا...</font><br><font size="3">این بار می خواهم از صبر و استقامت اسطوره های مقاومت بگویم؛ از مادران شهدا. از ام البنین هایی که درس ارادت را در آستان زینبی آموختند. این بار مهمان خانه شهدای کاشان بودیم، همان شهری که دارالمؤمنینش می خوانند و به حق تکلیف ولایتمداریشان پاسخی درخور به ندای رهبری بود.</font><br><font color="#CC0000" size="3">در کوچه پس کوچه های این شهر که قدم می زنم کم نیستند مدال آورانی که نشان عاشقی شان تابلویی بر سردر خانه های بسیاری شده و اینگونه هر شهید ردی از خود به مهمان می دهد. اینها اگرچه عکس شهدایشان را به در خانه زده اند اما هرگز عکس شهدایشان عمل نمی کنند.به دعوت سپاه ناحیه مقاومت کاشان و با همراهی حوزه امام محمد باقر(ع) و حوزه حضرت نرجس مهمان شهدای کاشان شده ایم، برای عرض ارادت به ساحت مادری که هشت تن از محارمش عاشقانه آسمانی شده اند به یکی از خانه های این شهر می رویم.</font><br><font color="#006600" size="3">نصرت گدازچی همان مادری است که همکلامی با او افتخاری برای مان می شود. آنچه در پی می آید برگ هایی از خاطرات او از شهیدانش است. نوشتار حاضر خاطراتی از فرزندان شهید نصرت گدازچی، احمد و علی اکبر بخشیان است که در شماره های بعدی به یاد و نام شهدای دیگر این خانواده یعنی شهیدان علی اصغر، محمد و حسین باغمیرانی و حمیدرضا نائینی (خواهرزاده)، حسین گدازچی و محمدرضا حاجی آقامحمدزاده (نوه های دختری ایشان) خواهیم پرداخت.</font><font color="#006600"><br></font><b><font color="#6600CC" size="3">نقش های مادرانه روی دار قالی</font></b><br><font size="3">نصرت گدازچی متولد ۱۳۱۵ از تبار مادران شهداست که هشت تن از دردانه های باغ زندگی اش یکی پس از دیگری به شهادت رسیدند. کنارش که می نشینم دلم قرص می شود. آرامش او با آن دست های کوچک و چروکیده اش که سال ها بر دار قالی نقش ها آفریده، بهانه ای می شود تا فرموده امام خمینی(ره) را در ذهنم مرور کنم که: «از دامن زن مرد به معراج می رود.» نصرت گدازچی همه فرزندان خود را در همان مکتبی پرورش داده که سربازان در قنداق امام خمینی در آنجا رشد کردند. ارادت این خانواده به ولایت فقیه تنها یک نشانه بود برای رهسپاری فرزندانشان برای دفاع از خاک کشور. روزهایی که دشمن قداره بند برای شکستن حریمش به هر وسیله ای چنگ می زد. نصرت گدازچی از وفات بنیانگذار کبیر برایمان می گوید و از خواب فوت امام، اشک ها مجالش نمی دهند و بغض هایی که می شکنند در رسای امام زمانش و این می شود همان ولایتمداری که با خونشان عجین شده است.</font><br><font size="3">او درباره تولد اولین شهیدش می گوید: وقتی احمد را باردار بودم، یک دوره طولانی بیمار بودم، حتی بارداری هم برایم ضرر داشت. آنقدر بیماری من سخت بود که در طول هفت ماه غذای من هر روز فقط یک زرده تخم مرغ با یک لیوان شیر بود. بسیار نگران فرزند در شکمم بودم. همه اش نگران حرف های اطرافیان بودم که می گفتند بچه را از بین ببر وگرنه خودت از بین می روی من هم می گفتم: «روز قیامت جواب حضرت رسول را چه بدهم؟! من هرگز چنین جنایتی را نمی کنم و تا آخرین نفس از فرزندم مراقبت می کنم. همان شب در خواب دیدم که سیدی آمد و به من گفت: کمی صبر کن شفا خواهی یافت. <b><font color="#990000">فرزندت پسر است و مال ماست. </font></b>احمد فرزند پنجم خانواده بود. ماشاءالله پدر بچه ها خیلی برای تربیت صحیح بچه ها زحمت کشید، بقال بود. همیشه همراه و مشوق بچه ها بود چه در دوران انقلاب و چه در زمان جنگ اعتقاد داشت تکلیف است و باید به آن عمل کنیم.»</font><br><b><font color="#330099" size="3">احمد، چشم تیزبین جبهه ها</font></b><br><font size="3">مادر با آن آرامش درونی، میان واگویه ها از فرزند شهیدش احمد بخشیان، دردهایش را گویی به فراموشی سپرده باشد، با چنان ذوقی به روایت می پردازد که دل ما را هم دریایی می کند. او می گوید: «احمد در سال ۱۳۴۲ به دنیا آمد. پاهایش مادرزادی مشکل داشت، به اندازه یک سانت و نیم یکی از پاهایش کوتاه بود. بعدها کلیه اش هم دچار مشکل شد، یک کلیه اش را از دست داد اما خیلی زرنگ و باهوش بود. می گفت جبهه که بروم دمار از روزگار عراقی ها درمی آورم.»</font><br><font size="3">در ادامه نصرت گدازچی از حماسه سرایی فرزند شهیدش می گوید: «احمد صبر نداشت و به زودی مقدمات جبهه را آماده کرد و عازم شد.</font><br><font size="3">برای بدرقه او به محل اعزامش شهرداری رفتیم. اشکم جاری بود. نگاهم به تک تک جوانانی بود که با نشاط رو به جبهه می رفتند.» مادر با لبخند زیبا و دلنشینش که به یاد حماسه های احمدش بر لبانش جاری می شود، ادامه می دهد: «یکی از همرزمانش برایمان تعریف می کرد: عملیات فتح المبین بود و ما حدود ۴۰ نفری بودیم که در شوش محاصره شدیم. نمی دانیم چگونه اما هاج و واج و مبهوت کارش ماندیم. خیلی زود و سریع رفت و از سنگر عراقی ها تیربار آورد، به طوری که خود بعثی ها هم متوجه نشده بودند. بعد با همان تیربار عراقی ها را درو کرد.»</font><br><font size="3">نشانه گیری احمد بسیار دقیق بود و آن طور که می گفتند از فاصله چند صد متری هم بند میوه انجیر را نشانه می گرفت و می زد. احمد از دوران کودکی بسیار شجاع بود و ترس برایش معنا نداشت. او در طول مدتی که در جبهه بود دو بار به مرخصی آمد، بار آخر پوکه های خالی فشنگ که با آن صدامیان را به درک فرستاده بود، برایمان آورد و نشانمان داد. احمد در جبهه آرپی جی زن هم بود. یکی از دوستانش برایمان تعریف می کرد: «در عملیات فتح المبین کنار احمد بودم، آرپی جی را آماده می کردم و دستش می دادم. احمد می رفت طرف عراقی ها و نشانه می گرفت، به من می گفت آن جیب را می بینی؟ بعد ناگهان آن را به آسمان می فرستاد. دوباره می گفت آن نفربر عراقی ها را می بینی، در یک لحظه نشانه می گرفت و دود و آتش از آن بلند می شد. من واقعاً می ترسیدم. نزدیک عراقی ها می رفت اما بی باک بود و دل شیر داشت. او خط شکن بود.»</font><br><font size="3">مادر از روزهای واپسین احمد هم برایمان می گوید: «احمد در سال ۱۳۶۱، در حالی که ۱۹ سال بیشتر نداشت، در عملیات فتح المبین به شهادت رسید. بعد از شهادتش وقتی پیکرش به دستمان رسید، متوجه شدیم که در محاصره عراقی ها قرار گرفته و آنها ناجوانمردانه او را شکنجه و دندان هایش را با قنداق تفنگ شکسته بودند.</font><br><font size="3">در نهایت با شلیک دو تیر بر سینه اش او را به شهادت می رسانند. احمد مجرد بود.» نصرت گدازچی مادرانه ادامه می دهد: «در مشکلات همیشه از صبر و نماز و خداوند یاری می گرفتم. هر حاجتی که داشتم برای ائمه نماز نذر می کردم. در دوران دفاع مقدس شش سال نماز امام زمان را هر روز می خواندم و از خدا می خواستم که این جنگ را به نفع اسلام تمام کند.»</font><br><font color="#330099"><b><font size="3">علی اکبرم فدای حسین(ع)</font></b></font><br><font size="3">علی اکبر بخشیان، شهید دیگر این خانواده است و متولد ۱۳۴۵. او فرزند هفتم خانواده بخشیان است. مادر برایمان از دردانه شهیدش می گوید: وقتی احمد و علی اکبر دو، سه ساله بودند خوابی دیدم، دست احمدم در دست امام خمینی(ره) و دست علی اکبرم در دست امام خامنه ای بود، از امام خمینی پرسیدم: «این آقاکیست؟!» گفت: «آقای خامنه ای!» علی اکبر ۱۷ ساله بود که روانه میدان نبرد شد. ازدواج هم نکرده بود. او مانند جوانی برومند و رشید بود. علی اکبر بسیار باغیرت بود و کار و فعالیت زیادی داشت، برای کمک به خانواده و پدرش از انجام هیچ کار شرافتمندانه ای دریغ نمی کرد. وقتی می خواست به جبهه برود سیکل داشت و کارش نجاری بود به من می گفت مادر غصه جهیزیه خواهرانم را نخور ما برادرها کار می کنیم و جهیزیه آنها را تهیه می کنیم. چیزی که او را رنج می داد بدحجابی بود. به من سفارش می کرد همراه خواهرانم بیرون ازخانه برو و سعی کنید روزهای جمعه به دارالسلام بروید زیرا شب جمعه خیلی شلوغ است و تأکید می کرد اگر ما رفتیم جبهه آنها را زینب وار تربیت کنم. وقتی می خواست به جبهه اعزام شود به خواهرش گفت: «من امروز از سپاه اعزام می شوم، می توانی برایم یک کلاه ببافی؟! خواهرش نشست، آن روز تا بعدازظهر سه عدد کلاه بافت و لحظه حرکت ماشین ها هر سه را به او رساندیم که دو کلاه اضافه رابه همرزمانش داخل اتوبوس داد.</font><br><font size="3">علی اکبر خیلی از منافقان بیزار بود، همیشه می گفت: «اینها در جبهه هم دست از خیانت و مزدوری برنمی دارند و باعث کشته شدن بسیاری از جوانان می شوند. علی اکبر زمانی که در جبهه بود سه بار برای دیدن ما به مرخصی آمد، هر سه بار هم مجروح بود و برای درمان می آمد. یک مرتبه مچ دستش شکست و ۱۲ روز به میله بسته بود، در بیمارستان بستری شد و عمل کرد. بار دوم هم پایش تیر خورد و بار دیگر کتفش زخمی شد. علی اکبر طاقت نداشت که ببیند کسی به انقلاب یا رهبر انقلاب توهین کند و همیشه می گفت: تا زنده باشم از حق دفاع می کنم و سکوت نخواهم کرد.»</font><br><font size="3">نصرت مادرانه آرام و بی صدا بغض های ترک خورده اش را قورت می دهد و می گوید: «در ایام مرخصی یک بار به خاطر لیاقت و شجاعتش هدایایی را دریافت کرده بود. یک پیراهن بود و یک رساله امام و یک تسبیح زیبا و مقداری پول نقد. همه آنها را خرج جبهه کرد. بار آخر یادم هست، هر دومان در حال خواندن نماز شب بودیم. سجده علی اکبر بسیار طولانی شد. انگار او در عالم دیگری بود. روزی که عازم جبهه بود سرسفره غذا بودیم به من گفت: «مادر! این ناهار آخر است که با هم می خوریم، دیگر منتظر بازگشت من نباشید، من شهید خواهم شد و در نهایت در سال ۱۳۶۵در عملیات کربلای۴ در گمرک خرمشهر در لحظات نزدیک به اذان صبح به شهادت رسید. علی اکبرم را فدای علی اکبر حسین کردم.</font><br><font size="3">مادر این بار دیگر تاب نمی آورد و با دستان مهربانش دستمان را می فشارد و می گوید: صبح روزی که علی اکبر شهید شده بود من در حیاط نشسته بودم، ناگهان کبوتری از پشت بام به زمین آمد و سه مرتبه خودش را به زمین زد و غلتید هر سه مرتبه هم به آسمان می رفت و باز برمی گشت. دلم آشوب شد، آنجا بود که متوجه شدم اتفاقی برای علی اکبرم افتاده است. بعدها متوجه شدم در همان لحظات علی اکبر هم به شهادت رسیده بوده است. آقا ماشاءالله همسرم خیلی دوست داشت که علی اکبر داماد شود. برای همین شبی در خواب می بیند که یک خانم خیلی زیبا با شالی سبز کنار ش می آید و به او می گوید: «من همسر علی اکبر هستم»، پدرم خیلی خوشحال می شود.</font><br><font color="#330099"><b><font size="3">کلام آخر</font></b></font><br><font size="3">وقت وداع مان با مادر شهدا فرامی رسد. نمی دانم چرا اما از من می خواهند سلامشان را در تهران به مولایشان امام خامنه ای برسانم. من مات نگاهشان می شوم و فقط اشک است پاسخ این همه بی قراری مادران شهدا برای زیارت رهبرشان. نمی دانم کدام یک از مسئولان باید پاسخگوی این نیاز مادران شهدا باشد که حق هم دارند تا برای یکبار هم که شده مجالی یابند امام خامنه ای را زیارت کنند. لحظه خداحافظی از آنها می خواهیم که دعایمان کنند و دستان کوچکشان آمین گوی دعای ما می شود. </font></div> text/html 2013-03-31T07:16:06+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی 150 شهید بخش برزک http://www.mardanekhoda.ir/post/150 <br><div align="center"><img src="http://shohada-barzok.persiangig.com/image/amar.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br></div> text/html 2013-03-21T05:08:49+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی خانواده شهیدان زاهدی http://www.mardanekhoda.ir/post/153 <div align="center"><img src="http://khadem1381.persiangig.com/image/zahedi/khadem81.mihanblog.com.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></div> text/html 2013-03-13T13:13:34+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی بیست و هشتمین سالروز شهادت فرمانده لشگر محمد رسول الله http://www.mardanekhoda.ir/post/149 <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">روستای قهرود از توابع شهرستان كاشان در سال 1336 پذیرای كودكی شد كه پدرش جهت سالم ماندن او به آستان با كرامت حضرت عباس نذر كرد و مادر، اسم او را عباس نهاد. او در محیط ساده و باصفای روستا و جو مذهبی خانواده رشد كرد. پس از اتمام تحصیلات ابتدایی در زادگاهش برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. در آغاز سال سوم دبیرستان مجدداً به كاشان بازگشت و موفق به اخذ دیپلم در رشته نساجی گردید. دوران سربازی خود را در پادگان عباس‌آباد كه در آن زمان فرماندهی حكومت نظامی تهران بود، گذراند. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><img src="http://knp.ir/My_Documents/Pic/News/SHAHID_KARIMI_09.jpg" alt="http://knp.ir/My_Documents/Pic/News/SHAHID_KARIMI_09.jpg" vspace="0" align="right" border="0" hspace="0"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">عباس از طریق ارتباط با برخی دوستان روحانی مبارز، با پخش اعلامیه و نوارهای سخنرانی امام فعالیت خود علیه رژیم پهلوی را آغاز كرد و در همین دوران توسط ساواك دستگیر و مورد شكنجه قرار گرفت. تا اینكه در پی فرمان امام خمینی(ره) او نیز از پادگان گریخت و در جمع مردم به مبارزات خود ادامه داد. هنگام ورود امام در كمیته استقبال، مسئولیت حفاظت و حراست از ایشان را به عهده گرفته در تصرف و خلع سلاح پادگان عباس‌آباد در 21 و 22 بهمن نقش مؤثری داشت. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">با پیروزی انقلاب اسلامی در راه‌اندازی سپاه پاسداران كاشان پیشقدم شد و در اوایل سال 1358 به عضویت این نهاد مقدس درآمد. در فاصله كوتاهی مأمور به حفاظت از بیت امام در قم گردید و هنوز این مأموریت به پایان نرسیده بود كه مسأله اغتشاش در ایرانشهر مطرح شد و در پی آن غائله كردستان او را با چهر ه واقعی جنگ آشنا كرد. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">عباس با استعفا از مسئولیتش در سپاه كاشان راهی كردستان شد و پس از مدتی سمت مسئول اطلاعات و عملیات پیرانشهر منصوب گردید. حاج عباس كه لیاقت نظامی خود را به فرماندهان از جمله حاج احمد متوسلیان نشان داده بود پس از شكل‌گیری تیپ 27 محمد رسول الله(ص) راهی جنوب شد و به سمت عنوان مسئول اطلاعات</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>- </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">عملیات تیپ انتخاب گردید. او در عملیات ظفرآفرین فتح‌المبین از ناحیه پا به شدت مجروح گشت و در خرداد ماه سال 1361 زمانیكه حملات اسرائیل به لبنان اوج گرفت، همراه سایر دوستان برای حمایت به كشورهای سوریه و لبنان عزیمت كرد و پس از بازگشت به وطن در مهرماه همان سال به سنت نبوی جامه عمل پوشاند و ازدواج كرد كه حاصل آن یادگاری به نام داوود است. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">در تمامی صحنه‌های نبرد، سربازی لایق بود و پس از عملیات خیبر(شهادت حاج همت) به فرماندهی لشگر 27 محمد رسول الله منصوب شد. سرانجام در روز 24 اسفند 1363 بر اثر اصابت تركش خمپاره به سرش با آب دجله وضو ساخت و نماز عشق را به قد قامت شهادت ایستاد. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#0070C0" lang="FA">قوطی کمپوت</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0070C0"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">یكی از معجزات الهی كه منجر به پیروزی عملیات فتح‌المبین شد آخرین شناسایی شب قبل از عملیات بود. من، حسین قجه‌ای و محسن وزوایی برای یافتن بهترین سیر هدایت گردان به پشت جبهه دشمن و تصرف توپخانه آنها به مأموریت رفتیم. پس از اتمام كار شناسایی برای استراحت دور هم نشسته، كمپوتی را باز كردیم و در حالیكه آرام صحبت می‌كردیم مشغول خوردن شدیم و به یكدیگر تأكید می‌كردیم كه قوطی خالی را با خود ببریم تا نشانی از خود به جا نگذاشته باشیم. با خوشحالی به مقر بازگشتیم و پس از ارائه گزارش كار، ناگهان به خاطر آوردیم كه غفلت كرده و قوطی را همانجا گذاشته ایم. دیگر كاری نمی‌توانستیم بكنیم و فقط به خدا توكل كردیم. اوایل شب بعد، چند ساعتی پس از حركت گردان، محسن وزوایی با بیسیم اعلام كرد كه راه را گم كرده است. همه نگران بودند حتی فرمانده‌مان حاج احمد متوسلیان به سجده رفته و با گریه به پروردگار التماس می‌كرد. چند لحظه بعد خبر داده شد كه گردان راهش را پیدا كرده و عملیات با رمز فاطمه الزهرا(س) آغاز شد. بعدها فهمیدم فرمانده گردان مسیر را از روی همان قوطی جامانده پیدا كرده است. همیشه می‌گفتم خداوند اینگونه شری را به خیر رقم زد. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:left;line-height:150%" align="right"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191" lang="FA">راوی: خود شهید</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#0070C0" lang="FA">پیوندی با نور قرآن</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0070C0"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">حاج عباس مدتی كه به علت مجروحیت حین عملیات فتح‌المبین در بیمارستان بستری شد وقت را مغتنم شمرده و در مورد تشكیل خانواده فكر می‌كرد. همسر یكی از دوستان عباس، مرا به او معرفی كرد و این آغاز آشنایی ما، در سال 1361 بود. در جریان خواستگاری احساس همدلی و همفكری كرده به جهت اطمینان استخاره كردم، آیه‌های سوره نور آمد: «الله نور السموات والارض» بعد از خرید مختصری بر طبق آداب و رسوم در تاریخ 21 مهر 1361 </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;" lang="FA">&nbsp;</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">دلهایمان با نور قرآن پیوند خورد و عقدمان جاری گشت. روز بعد از مراسم عقد به گلزار شهدا رفتیم و عباس حلاوت خودش را در این مدت برایم توصیف كرد: «وقتی برای خواستگاری به سراغت آمدم بار سنگینی بر سینه‌ام حس می‌كردم، با شنیدن نامت(زهرا) آرام شدم، وقتی به درخواستم جواب مثبت دادی، همه درهای بسته به رویم گشوده شد.» همه به او سفارش می‌كردند كه مراسم عروسی را در باشگاه برگزار كند اما او نپذیرفت چون از خانواده شهدا خجالت می‌كشید و نمی‌خواست خود را درگیر مراسم كند. لباس دامادی او نیز همچون سرداران دیگر جامه سبز سپاه بود. مراسم در عین سادگی انجام شد و حاج عباس بعد از ازدواج بلافاصله به منطقه بازگشت</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:left;line-height:150%" align="right"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191" lang="FA">راوی : همسر شهید</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><img src="http://knp.ir/My_Documents/Pic/News/SHAHID_KARIMI_06.jpg" alt="http://knp.ir/My_Documents/Pic/News/SHAHID_KARIMI_06.jpg" vspace="0" align="" border="0" hspace="0"><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#0070C0" lang="FA">فرمانده لشکر</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0070C0"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">حاج عباس رفتار و كردارش با پذیرفتن فرماندهی لشگر تغییر نكرد و او كسی نبود كه این القاب را افتخاری بداند به همین خاطر هیچ وقت نخواست عنوان كند كه فرمانده لشگر است زیرا بسیجیان را فرماندهان واقعی جنگ می‌دانست. بعد از عملیات خیبر، مشغله‌اش زیاد شد و دیر به خانه می‌آمد. او چیزی نمی‌گفت. من هم نمی‌پرسیدم تا اینكه یك روز از طرف لشگر تلفن مخصوصی را در خانه ما نصب كردند و گفتند: «این مخصوص فرماندهی است و عباس فرمانده لشگر 27 محمد رسول الله(ص) است.» او با اینكه فرمانده لشگر بود حقوق كمی‌ می‌گرفت. هنگام شهادت میزان حقوقش 2900 تومان بود. اموالی را كه در اختیار داشت متعلق به خداوند و تمامی‌ مردم می‌دانست و معتقد بود كه او وظیفه نگهبانی از آنها را بر عهده دارد و اجازه نمی‌داد بیت‌المال حتی یك سر سوزن جابجا شود. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:left;line-height:150%" align="right"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191" lang="FA">راوی : همسر شهید</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#0070C0" lang="FA">رمز یا زهرا(س)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0070C0"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">برای تولد تنها فرزندمان داوود در خرداد سال 1363 از اندیمشك به دزفول آمدیم. در طول مسیر حاجی نشان بیمارستان را از مردم می‌پرسید، متوجه شدیم كه تنها بیمارستان مناسب كه مزین به نام حضرت زهرا(س) بود در همان حوالی است. وقتی حاجی نام خانم فاطمه زهرا(س) را شنید، ذكر نام ایشان را آنچنان بیان كرد كه فكر كردم اتفاقی افتاده ولی خودش به من چنین گفت: «نام همسرم زهراست، در عملیات فتح‌المبین با رمز یا زهرا(س) مجروح شده‌ام و اینك تولد فرزندم نیز در بیمارستان حضرت زهرا(س) است.» حاج عباس درست می‌گفت زندگی ما با رمز یا زهرا(س) گره خورده بود. حتی شهادت او هم در عملیات بدر با رمز یا زهرا(س) بود و پیكرش میهمان ابدی بهشت زهرا(س) شد. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:left;line-height:150%" align="right"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191" lang="FA">راوی : همسر شهید</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#0070C0" lang="FA">بوی برگ حضور</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:#0070C0"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">قبل از عملیات به دیدن عباس رفتم به غیر از او كسی داخل سنگر نبود. در حالت چهره‌اش نورانیت زیادی می‌دیدم، اصلاً نمی‌توانستم به خودم اجازه دهم كه با او شوخی كنم. از لحن صحبتهایش دانستم كه دلش جای دیگری است به او گفتم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>: «</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">امروز با روزهای دیگر فرق داری، حلالم كن. من چیزی می‌بینم كه خودت نمی‌بینی، اگر شهید شدی مرا هم شفاعت كن.» با هر زحمتی بود از او قول شفاعت گرفتم، اما خودش چیزی نمی‌گفت، پرسید: «معلوم نیست امروز چه می‌گویی؟! برو زمان دیگری بیا.» ولی آنقدر اصرار كه گفت: «اگر كاری از دستم برآمد، چشم</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>!» </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-ascii-font-family:Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">او روزی دیگر با یكی از دوستان به بهشت زهرا رفته بود، در آنجا كنار مزار شهید اقارب‌پرست ایستاد و چند دقیقه‌ای به قاب عكس و قبر او خیره شد و همانجا مبهوت ماند. آن موقع خیلی معنایش را نفهمیدم تا روزی كه او را در همانجا به خاك سپردند</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:left;line-height:150%" align="right"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191" lang="FA">راوی : یکی از همرزمان</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#0070C0" lang="FA">از جزیره مجنون تا بهشت زهرا(س)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#0070C0"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">در عملیات بدر، حاج عباس پس از سركشی سنگرهای اطراف، به سنگر دیده‌بانی بازگشت. در یك لحظه با شنیدن صدای مهیبی روی زمین دراز كشیدم خوب دقت كردم تا بدانم گلوله تانك كجا اصابت كرده ، خدایا چه می‌بینم؟! توی این سنگر حاج عباس بود! او را از سنگر بیرون كشیدم. تركشی پشت سرش را متلاشی كرده بود اما چشمهایش هنوز نگران بسیجیان بود. او را داخل قایق گذاشته و با سرعت به طرف پست امداد حركت كردیم. اما دیگر فایده‌ای نداشت همه چیز تمام شد</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA"><span dir="LTR"></span> </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">. </span><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span>. . قایق آرام به طر ف اورژانس حركت كرد در حالیكه حاج عباس با چهره‌ای معصوم در زیر پتو آرمیده بود. پیكر خونی و خیس او را داخل آمبولانس گذاشته و به سمت دوكوهه راه افتادیم و به نیت آخرین وداع، پیكر او را دور زمین صبحگاه طواف داده به سمت تهران حركت كردیم. عباس كریمی‌ روز 23/12/1363 و در سالروز شهادت حاج همت به او پیوست و این تاریخ برای دومین بار در خاطره لشگر 27 محمد رسول الله(ص) جاودانه شد. 2 روز بعد پیكرش در كنار مزار شهید اقارب‌پرست به خاك سپرده شد و بار دیگر مسافری از جزیره مجنون به بهشت زهرا(س) میهمان گشت. </span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom: .0001pt;text-align:left;line-height:150%" align="right"><span style="font-size:12.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191" lang="FA">راوی : یکی از همرزمان</span><span dir="LTR" style="font-size:12.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#5F497A;mso-themecolor:accent4;mso-themeshade:191"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#0070C0" lang="FA">سخن شهید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#0070C0"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA">خودمان را بررسی كنیم، ببینیم كجا بودیم، چه بودیم، از كجا آمده‌ایم و به كجا می‌رویم. ما كه نیروی این انقلاب هستیم باید برای آن خون بدهیم. خصوصیات یك فرمانده به این شرح است: «سلامتی جسم و فزونی علم، مشورت با نیرو، سعه صدر و نداشتن حس انتقام، برخورد با افراد تحت فرماندهی از راه ارشاد و موعظه در كنار همه تاكتیك‌ها، از همه مهمتر فاصله نگرفتن از خداست. فرماندهی كه ابتكار عمل نداشته باشد تسلیم است. ابتكار عمل سلاح برنده مؤمن است.»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma; color:#0070C0" lang="FA">وصیت نامه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:#0070C0"><span dir="LTR"></span>&nbsp;</span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-ascii-font-family: Tahoma;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-hansi-font-family:Tahoma" lang="FA"><span dir="RTL"></span>. . . صبر پیشه كنید و صبر، تسلیم نشدن در مقابل باطل و ناحق نیست بلكه استواری و ایستادگی در برابر ناملایمات و سختی‌هاست. صبر، (مقاومت) در مقابل گرفتاریها، مبارزه سرسخت با مشكلات زندگی، مبارزه با هوای نفسانی و اجرای دستورهای امام و مبارزه با منافقین داخلی است كه خود نیز یك جبهه داخلی هستند</span><span style="font-size:13.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="FA">. </span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt; text-align:justify;line-height:150%"><span dir="LTR" style="font-size:13.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;">&nbsp;</span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:DontVertAlignCellWithSp/> <w:DontBreakConstrainedForcedTables/> <w:DontVertAlignInTxbx/> <w:Word11KerningPairs/> <w:CachedColBalance/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> text/html 2013-02-10T11:40:45+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی ๑۩۞۩๑‎گفتی‌ كه‌ شهید، زنده جاوید است‌๑۩۞۩๑‎یارب‌! ز تو عمرِ جاودان‌ می‌خواهم‌๑۩۞۩๑‎ http://www.mardanekhoda.ir/post/141 <div align="center"><a href="http://dl.aviny.com/voice/enghelab/man_iraniam.mp3" target="_blank" title=""><img src="http://mataf.persiangig.com/mardanekhoda/Sepideh.JPG" alt="سپیده کاشانی" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"></a><div align="right"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;mso-outline-level:5;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">سُرور اعظم‌ باکوچی ملقب به <b><span style="color:green">سپیده کاشانی</span></b>، فرزند حسین، در مردادماه‌ سال‌ 1315 شمسی‌ در كاشان‌ به‌ دنیا آمد ... و در یازده‌ سالگی‌ اولین‌ شعر خود را سرود. سپیدة‌ كاشانی‌ از سال‌ 1347 همكاری‌ خود را با مطبوعات‌ كشور آغاز كرد. پس‌ از آن‌، بیشتر مجله‌هایی‌ كه‌ صفحات‌ ادبی‌ پرباری‌ داشتند، اشعار او</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">را به‌ چاپ‌ رساندند.</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در روزهای‌ پرشور انقلاب‌ اسلامی‌، از شعرهای‌ او برای‌ ساختن‌ سرودهای‌ انقلابی‌استفاده‌ شده‌ بود:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">به‌ خون‌ گر كشی‌ خاك‌ من‌، دشمن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">بجوشد گل‌ اندر گل‌ از گلشن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">تنم‌ گر بسوزی‌، به‌ تیرم‌ بدوزی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">جدا سازی‌ ای‌ خصم‌، سر از تن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">كجا می‌توانی‌، ز قلبم‌ ربایی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">تو عشق‌ میان‌ من‌ و میهن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">مسلمانم‌ و آرمانم‌ شهادت</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">تجلّیِ هستی‌ست‌، جان‌ كندن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">مپندار این‌ شعله‌ افسرده‌ گردد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">كه‌ بعد از من‌ افروزد از مدفن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">نه‌ تسلیم‌ و سازش‌، نه‌ تكریم‌ و خواهش</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">بتازد به‌ نیرنگ‌ تو، توسن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">كنون‌ رود خلق‌ است‌ دریای‌ جوشان‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">همه‌ خوشة‌ خشم‌ شد خرمن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">من‌ آزاده‌ از خاك‌ آزادگانم‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">گل‌ صبر می‌پرورد دامن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">جز از جام‌ توحید هرگز ننوشم‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">زنی‌ گر به‌ تیغ‌ ستم‌ گردن‌ من‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">بلند اخترم‌، رهبرم‌، از در آمد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">بهار است‌ و هنگام‌ گل‌ چیدن‌ من</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">سپیدة‌ كاشانی‌، در همان‌ روزها و زمانی‌ كه‌ هجوم‌ دشمن‌ به‌ خاك‌ وطن‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">و آغاز جنگ‌ تحمیلی‌ نزدیك‌ بود، در گفتگویی‌ كه‌ با مجله‌ «سروش‌» انجام‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">داد، گفت‌: <span style="color:green">«امروز موقع‌ آن‌ رسیده‌ كه‌ دیگر شعر را به‌عنوان‌ یك‌ سلاح‌</span></span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:green" lang="AR-SA">تیز و برّنده‌ جدی‌ بگیریم... شعر امروز ما می‌تواند با مروری‌ در آیات‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">قرآن‌، انقلابی‌ به‌ وجود آوَرَد، و از این‌ دریای‌ یگانه‌، گوهرها</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:green" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">برگیرد.»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">هنوز كمتر كسی‌ آغاز جنگ‌ را باور داشت. هیاهوی‌ بی امان زندگی‌، هر صدای‌ دوری‌ را خاموش‌ می‌كرد. اما، در آن‌ گفتگو، سخن‌ از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ارزشهای‌ والایی‌ به‌ میان‌ آمده‌ بود كه‌ هر خواننده‌ای‌ را به‌ اندیشیدن‌ وامی‌داشت‌: «سوده، شاعرة‌ عرب‌، كه‌ شیفتة‌ عدالت‌ حضرت‌ علی‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">علیه‌السلام‌ بود، در بسیاری‌ از جنگها در ركاب‌ مولای‌ خود حركت‌ می‌كرد و با اشعار حماسی‌اش‌، سربازان‌ اسلام‌ را تشویق‌ می‌كرد... پروین‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">اعتصامی‌، در نجابت‌ و حیا و در بلندی‌ اندیشه‌ و شیوایی‌ سخن‌، كم‌نظیر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">بود.»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">او بارها به‌ همراه‌ پسرش‌ در جبهه‌های‌ جنگ‌ حضور یافت‌ و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">از نزدیك‌، مقاومت‌ و ایثار رزمندگان‌ دلیر و باایمان‌ اسلام‌ را دید. گاه‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">تا هفته‌ها در آنجا ماند و برگ‌ برگ‌ دفتر عاشقی‌ را كه‌ آنها ورق‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">می‌زدند، دید و دریافت. شجاعت‌ و بی‌باكیش‌ گاه‌ آنچنان‌ بود كه‌ فرزند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">جوانش‌ را به‌ غبطه‌ وامی‌داشت.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">شعله‌های‌ آتش‌ جنگ‌ فرو نمی‌نشست. لشكر خصم‌، دریایی‌ بی‌پایان‌ بود و سراسر، موجهای‌ سهمگین‌ و ویرانگر. در دفاع‌ از وطن‌، نوجوانان‌ و جوانان‌، در كنار كهنسالان‌ و پیران‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">سپیدمو، تنها را چون‌ ساحلی‌ صبور سپر كرده‌ بودند. هر سو هنگامة‌ نبرد بود</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">و لجة‌ خونهای‌ پاك. آنها سرودی‌ جاویدان‌ را سر داده‌ بودند كه‌ خاموشی‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">نداشت.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">مادر و فرزند، از خرمشهر، هویزه‌ و پادگان‌ حمید دیدار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">كردند. سپس‌ به‌ سوی‌ سنگرهای‌ «كوت‌ شیخ‌» راه‌ پیمودند، تا به‌ شهر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">سوسنگرد و بستان‌، كه‌ آماج‌ گلوله‌های‌ دشمن‌ شده‌ بود، قدم‌ بگذارند</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">سپیدة‌ كاشانی‌، در روزهایی‌ از سال‌ 1367 و در گرمای‌ ماه‌ دوم‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">تابستان‌ همان‌ سال‌، با دیدار نوجوانانی‌ كه‌ از نبردی‌ پیروزمندانه‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">بازمی‌گشتند و در آستانة‌ پایان‌ تجاوز دشمن‌، سرود «سپاه‌ محمد(ص‌)» را</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">به‌ آنها هدیه‌ كرد:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">برادر شكفته‌ گل‌ آشنایی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">فرو ریخت‌ دیوارهای‌ جدایی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">به‌ یاران‌ اسلام‌ بادا مبارك</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">طلوع‌ دگر بارِ این‌ روشنایی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">قیامی‌ است‌ قائم‌ به‌ آیات‌ قرآن‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">عبادی‌ است‌ مُلْهِمْ ز عشق‌ خدایی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">به‌ میدان‌ درآییم‌ بازو به‌ بازو</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">بتازیم‌ تا فجرِ صبحِ رهایی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">سپاه‌ محمد(ص‌) می‌آید، سپاه‌ محمد(ص‌) می‌آید ...</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">سپیده كاشانی در مورد شعر دفاع مقدس این گونه می گوید:</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red" lang="AR-SA">«</span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">شكوهمندترین</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">درای عشق و شهادت و پایداری برای استقرار عدل و مساوات در جهان در شعر این</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">دوره به صدا درآمد، درایی كه حرمت خون بی گناهان را پاس داشت، درایی كه</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">طنینش عظمت عدالت و باور مساوات و برابری را در جای جای سرزمین های سوخته و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">رنج دیده اسلامی و غیراسلامی فریادگر بود، درایی كه در سپیده ترنم آزادی، قیام منظومه عشق بود، قیام شقایقهای عاشق بود، بالندگی شجره طیبه معرفت،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">عقیده، پایداری بود كه در خون بهترین گل های این سرزمین ریشه بست.»</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">او، بی‌دریغ‌ از بزرگان‌ دین‌ و علم‌ و ادب‌ یاد می‌كرد و شعرهایی‌ تازه‌ در تجلیل‌ از آنها می‌سرود.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در هنگام‌ بازگشت‌ رهبر و بنیانگذار انقلاب‌ اسلامی‌ ایران‌، لبهایش‌ این‌ شعر را زمزمه‌ كردند:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">چارده‌ قرن‌ بسی‌ گُل‌ وا شد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">از یكی‌ روحِ خدا پیدا شد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">گلی‌ آزاده‌ ز صحرای‌ خمین</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">خونش‌ آمیخته‌ با خون‌ «حسین‌»(ع‌)</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">گل‌ صد برگِ خِرد، پَرافشان‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">آمد و آمد و آمد چون‌ جان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">آمد و داروی‌ بیماران‌ شد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">چلچراغ‌ ره‌ بیداران‌ شد</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">شد ز آزادگی‌اش‌ سرو خجل</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue" lang="AR-SA">چون‌ به‌ پا خاست‌، نگون‌ شد باطل</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">چه‌ تلخ‌ و ناگوار بود آن‌ شبی كه‌ زمان فراغ امام‌ آمده‌ بود:</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">وامصیبت‌، وامصیبت‌، وایِ ما</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">ناله‌ می‌ریزد كنون‌ از نای‌ ما!</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">وا اماما، شعله‌ در خرمن‌ زدی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">آتشی‌ سوزنده‌ در دامن‌ زدی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">مهربانِ ما، شدی‌ نامهربان</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%; mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">ای‌ امام‌ عاشقان‌ و عارفان‌!</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">گفته‌ بودی‌ یارِ مایی‌ ای‌ امام‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">خود نكردی‌ رسمِ یاری‌ را تمام‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">دیدمت‌ آن‌ سوی‌ مه‌ پنهان‌ شدی</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">در حریم‌ كبریا مهمان‌ شدی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">آخِرْ ای‌ جان‌، داغ‌ ما را مرهمی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">كس‌ نبیند این‌چنین‌ سنگین‌ غمی‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">ماه‌ ما، افتاده‌ای‌ اندر محاق‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green" lang="AR-SA">بعد از این‌، ما و غم‌ و ذكر فِراق‌</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در سال‌ 1370 و زمانی‌ كه‌ تصمیم‌ گرفته‌ بود پس‌ از هیجده‌ سال‌ كه‌ از</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">چاپ‌ اولین‌ كتابش‌ می‌گذشت‌، دومین‌ مجموعه‌ اشعار خود را جمع‌آوری‌ و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">منتشر كند، احساس‌ بیماری‌ و ناتوانی‌ به‌ سراغش‌ آمد. پس‌ از مدتی‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">كوتاه‌، از بیماری‌ خود، كه‌ سرطان‌ بود، اطلاع‌ یافت.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">مادر، شانه‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">به‌ شانه‌اش‌ می‌آمد. همان‌ چادر مشكی‌ را به‌ سر داشت‌ كه‌ پدر در آخرین‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">سفر برایش‌ آورده‌ بود. همان‌ چادر مشكی‌ تمیز و معطری‌ كه‌ در شمیم‌ خوشِ</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">گل‌ سرخ‌ پیچیده‌ شده‌ بود و از سالها پیش‌، سپیده‌ آن‌ را به‌ یادگار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">داشت.</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">هنگامی‌ كه‌ از علاج‌ناپذیری‌ بیماری‌اش‌ مطمئن‌ شد، مرگ‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">زیبا و همراه‌ با سربلندی‌ را برگزید. در همان‌ روزها، به‌ همراه‌ اعضای‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">شورای‌ شعر، به‌ كشور تاجیكستان‌ سفر كرد. پس‌ از بازگشت‌، به‌ درخواست‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">پزشك‌ معالج‌ خود، در بیمارستان‌ بستری‌ گردید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"><span dir="LTR"></span>.</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در سال‌ 1371 و در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">پاییزی‌ غم‌انگیز، برای‌ تكمیل‌ معالجه‌، به‌ كشور انگلستان‌ اعزام‌ شد. در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">آن‌ دیار، غمِ دوری‌ از دختر بزرگ‌ و مهربانش‌، سودابه‌، را نداشت. در</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">بیمارستان‌ بزرگی‌ بستری‌ شده‌ بود تا در نوبت‌ تعیین‌شده‌ و پس‌ از تهیه‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">كلیه‌، عمل‌ جراحی‌ لازم‌ انجام‌ گیرد. اما پیش‌ از مهلت‌ تعیین‌شده‌ و پس‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">از چند ماه‌ انتظار، دفتر زندگی‌اش‌ برهم‌ آمد!</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span dir="RTL"></span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red" lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span>«</span><span style="font-size:14.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">در مجلسی‌ كه‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ترتیب‌ خواهید داد از تمام‌ دوستان‌ و آشنایان‌ بخواهید كه‌ مرا ببخشند و</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">حلال‌ كنند. اگر در مدت‌ زندگی‌ جسارت‌ كرده‌ام‌، از آنها صمیمانه‌ امید</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size: 14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">بخشش‌ دارم.<span style="color:red"> دعا كنید من‌ با اجر شهادت‌ از دنیا رفته‌ باشم‌!</span></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:red"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red" lang="AR-SA">معبود تویی‌، از تو امان‌ می‌خواهم‌</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red" lang="AR-SA">زان‌ چشمة‌ سرمدی‌، نشان‌ می‌خواهم</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red" lang="AR-SA">گفتی‌ كه‌ شهید، زندة‌ جاوید است</span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align: center;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red" lang="AR-SA">یارب‌، ز تو عمرِ جاودان‌ می‌خواهم‌»</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt; line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">دیگر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">گلدان‌ شمعدانی‌ كه‌ سپیدة‌ كاشانی‌ آن‌ را با خود از زادگاهش‌ به‌ تهران‌</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">آورده‌ بود، عطرافشانی‌ نمی‌كرد. زمستان‌ بود. در سكوت‌ شب‌، دست‌ باد،</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">گلدان‌ شمعدانی‌ عطری‌ را بر زمین‌ انداخته‌ و شكسته‌ بود...</span><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">محل‌ خاكسپاری‌ این‌ شاعره پارسا، مقبرة‌ 953، جنب‌ قطعه‌ 26 بهشت‌ زهرا(س‌) ست.</span></b><b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></b></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">جز</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">كتاب‌ «پروانه‌های‌ شب‌»، كه‌ در سال‌ 1352 به‌ چاپ‌ رسید، و اضافه‌ بر</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">چهل‌ سرود ماندگار، كتابهای‌ دیگری‌ از او منتشر شده‌ است‌، كه‌ به‌ قرار</span><span dir="LTR"></span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA"><span dir="LTR"></span> </span><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">ذیل‌ است‌:</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">هزار دامن‌ گل‌ سرخ‌؛ حوزة‌ هنری‌ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌؛ 1373</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">سخن‌ آشنا؛ وزارت‌ فرهنگ‌ و ارشاد اسلامی‌؛ 1373</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">آنان‌ كه‌ بقا را در بلا دیدند؛ حوزة‌ هنری‌ سازمان‌ تبلیغات‌ اسلامی‌؛ 1375</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family: &quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">گزیدة‌ آثار؛ انتشارات‌ نیستان‌؛ 1380</span><span dir="LTR" style="mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;"></span></p> <p dir="RTL" style="margin:0cm;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;" lang="AR-SA">روحش‌ شاد، و قرین‌ رحمت‌ الهی‌ باد!</span><span style="font-size:14.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span><br></p><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--></div></div> text/html 2013-01-08T04:11:02+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی صد مصطفی تکثیر شد http://www.mardanekhoda.ir/post/148 <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><br><img src="http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1391/10/20/707328_892.jpg" alt="شهید احمدی روشن" align="bottom" border="0" height="335" hspace="0" vspace="0" width="632"></p><p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue; mso-bidi-language:FA" lang="FA">سالی گذشت و یاد تو</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue"></span></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در خاطرم تصویر شد</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue"></span></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue; mso-bidi-language:FA" lang="FA">داغ تو زخم ما، ولی</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue"></span></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue; mso-bidi-language:FA" lang="FA">در چشم دشمن تیر شد</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue"></span></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue; mso-bidi-language:FA" lang="FA">یک مصطفی دادیم ما</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue"></span></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green; mso-bidi-language:FA" lang="FA">صد مصطفی تکثیر شد<a style="mso-footnote-id:ftn1" href="#_ftn1" name="_ftnref1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR" style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><b style="mso-bidi-font-weight:normal"><span style="font-size:14.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:green;mso-ansi-language: EN-US;mso-fareast-language:EN-US;mso-bidi-language:FA">[1]</span></b></span></span></span></a></span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:green"></span></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue; mso-bidi-language:FA" lang="FA">روشن شدیم از بعد تو</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue"></span></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue; mso-bidi-language:FA" lang="FA">تازه دل ما شیر شد</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue"></span></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue; mso-bidi-language:FA" lang="FA">نوبت به ما کی می رسد</span></b><span dir="LTR" style="font-size:14.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family:&quot;B Nazanin&quot;; color:blue"></span></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:center; line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed" align="center"><b><span style="font-size:14.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:blue; mso-bidi-language:FA" lang="FA">وقت شهادت دیر شد</span></b></p> <p class="yiv1579028002msonormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height: 150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span style="font-size:11.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;mso-bidi-language:FA" lang="FA">اشعار فوق توسط آقای جابر عابدی (خادم کاشانی) در حاشیه محفل سالگرد شهید مصطفی احمدی روشن در <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>19/10/91 سروده شده است.</span></b><span style="font-size:11.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;B Nazanin&quot;; mso-bidi-language:FA" lang="FA"></span></p> <div style="mso-element:footnote-list"><br clear="all"> <hr align="left" size="1" width="33%"> <div style="mso-element:footnote" id="ftn1"> <p class="MsoFootnoteText" dir="RTL" style="text-align:right;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><a style="mso-footnote-id:ftn1" href="#_ftnref1" name="_ftn1" title=""><span class="MsoFootnoteReference"><span dir="LTR"><span style="mso-special-character:footnote"><span class="MsoFootnoteReference"><span style="font-size:10.0pt;font-family:&quot;Times New Roman&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;mso-ansi-language:EN-US;mso-fareast-language: EN-US;mso-bidi-language:AR-SA">[1]</span></span></span></span></span></a><span dir="LTR"> </span><span dir="RTL"></span><span lang="AR-SA"><span dir="RTL"></span><span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>- <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span></span><span style="font-size:13.0pt;font-family:&quot;B Nazanin&quot;;color:red;mso-bidi-language: FA" lang="FA">عبارتی که مادر شهید به کار برد</span><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></p> </div> </div> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> text/html 2013-01-03T17:00:11+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی گریه http://www.mardanekhoda.ir/post/145 <div align="justify"><font color="#000000" size="3"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><p dir="rtl">یک بار شیخ حسین انصاریان جایی گفته بود«توی یکی از مجالس دعا و مداحی ام برای رزمندگان،متوجه ناآرامی و بی قراری یکی از بسیجی ها شدم.بی پروا گریه می کرد و ضجه می زد؛چنان از اطرافش منقطع شده بود که گویی در این دنیا حضور ندارد.توجه ام را خیلی جلب کرده بود.</p><p dir="rtl">بعد از دعا،سراغ فرمانده ی لشکر را گرفتم.می خواستم راجع به آن جوان ازش بپرسم،اما انتظار نداشتم همان جوان را به عنوان فرمانده ی لشکر به من معرفی کنند!»</p> <p dir="rtl">شیخ حسین حتی سعی زیادی کرد که در تشیع جنازه ی عباس شرکت کند. می گفت«نمی خواهم از ثواب این ت<font size="3">شی</font>یع محروم شوم.»</p></font></font></font></font><div align="left"><font color="#000000" size="3"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"></font></font></font></font><p dir="rtl"><font color="#000000" size="3"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000"><span style="font-size: 8pt"></span></font></font></font></font></font></font></p><p dir="rtl"><font color="#000000"><font color="#000000"><font color="#000000">همسر شهید حاج عباس کریمی</font></font></font></p><p></p></div></div><font size="3"> </font> text/html 2013-01-02T01:55:59+01:00 www.mardanekhoda.ir سید عبدالله کاشانی جسد شهید عبدالله علایی کاشانی پس از ۱۳ سال http://www.mardanekhoda.ir/post/144 <div class="title" style="text-align:center;margin-bottom: 10px;margin-top: 4px;"> <h1 style="padding: 0px;margin: 0px" class="title"> <a href="http://www.mashreghnews.ir/fa/news/182824/%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF"> هنگامی که پیکر شهید عبدالله علایی کاشانی پیدا شد </a> </h1> </div> <div class="subtitle" style="margin-right:20;margin-left:20;margin-bottom: 20px;">روزی است مثل روزهای دیگر. هشتصد شهید را مردم تشییع کرده و بردوش می برند تا محل معراج شهدای تهران. سخنرانی می‌شود. سینه زنی، مداحی و خداحافظ. من نمی‌روم. طبق روال همیشگی می مانم تا سوژه شکار کنم.</div> به گزارش سرویس وبلاگشتان<span style="font-weight: bold; color: rgb(255, 0, 0);"> مشرق</span>،&nbsp;حمید داودآبادی در آخرین پست وبلاگ <a style="color: rgb(0, 100, 0);" href="http://davodabadi.blogfa.com/post-486.aspx"><span style="font-weight: bold;">خاطرات جبهه</span></a> نوشت:<br><br>روزی است مثل روزهای دیگر. هشتصد شهید را مردم تشییع کرده و بردوش می برند تا محل معراج شهدای تهران. سخنرانی می شود. سینه زنی، مداحی و خداحافظ. من نمی روم. طبق روال همیشگی می مانم تا سوژه شکار کنم. زمزمه ای میان بچه های معراج است. می گویند: سه تا از شهدا گوشتی هستند ... بدن شان سالم است ...<br><br>جا می خورم. خیلی جالب است پس از سیزده سال، بدن سالم باشد. می روم سراغ شان. سراغ حاجی بیرقی مسئول معراج شهدا؛ قبول نمی کند که عکس بگیرم. سراغ همه می روم. سید حسینی، رنگین و هر کس که می شناسم. نمی شود. آخرش حاجی بیرقی می گوید:<br>حالا برو تا بعدا ببینم چی می شه ...<br>*<br>چه قدر سخت بود. به هردری زدم، نمی شد. عجیب به سرم افتاده بود بروم تفحص. به هر کسی می گفتم، سریع بهانه می تراشید. نه سابقه جبهه برای شان اهمیت داشت و نه خبرنگاری. دست آخر دوستی و رفاقت و در یک کلام پارتی بازی، کار خودش را کرد و رفتم. محمد شهبازی و سید احمد میرطاهری واسطه شدند تا بروم و چشمم بیفتد به فکه و شهدا.<br>*<br>ساعت از یک نیمه شب گذشته است. ساک دوربین را می اندازم دوشم. پسرکوچکم سعید که هنوز بیدار است، بهانه می گیرد. می گویم:<br>- می رم معراج شهدا عکس بگیرم.<br>می گوید: تو که صبح اون جا بودی، دیگه این وقت شب از چی می خوای عکس بگیری؟!<br><span style="font-weight: bold;">ولی می روم. خیابان ها خلوت است و سکوت حکم فرما. گاز موتور را می گیرم. ذکریات ومراثی ای را که درذهن دارم، با خود زمزمه می کنم. همه اش فکر این هستم که با چه صحنه ای روبه رو خواهم شد. چه گونه بدن شان سالم مانده. چه سرّی در میان است؟ در همین افکار غوطه ورم که یکی دوبار نزدیک است تصادف کنم.</span><br><br><br>می رسم به کوچه محل معراج شهدا. سربازی در را باز می کند و داخل می شوم. کامیون ها روشن هستند و منتظر تا شهدا را داخل شان بگذارند. هرکدام متعلق به یک شهر و شهرستان هستند. سراغ حاجی بیرقی را که می گیرم پیدایش می کنم. در حیاط پشت دارد ترتیب قرارگرفتن شهدا را درکامیون وارسی می کند. خیلی دقت دارد تا اشتباهی صورت نگیرد. جلو می روم و خسته نباشید و سلام و علیک. تعجب می کند. چشمش که به ساک دوربین عکاسی روی دوشم می افتد، با خنده ای که انبوه خستگی کار چندروزه اخیر از آن سرازیر است، می گوید:<br>- این وقت شبم ول نمی کنی خبرنگار؟ مگه تو خونه و زندگی نداری؟<br>- خودتون گفتین که بعدا بیام. حالا هم اومدم ...<br>با تعجب می گوید:<br>- برای چی؟<br>تا می گویم آمده ام تا از آن شهدا عکس بگیرم، خنده ای می کند و می گوید:<br>- وقت گیر آوردی ها. مگه روز خدا رو ازت گرفتن؟<br>و نمی شود.<br>سرشان بدجوری شلوغ است.حق هم دارند. اصرارهایم ثمری نمی بخشد، ناکام و شکست خورده برمی گردم خانه. خیلی حالم گرفته می شود. بغض گلویم را می خراشد که نکند نتوانم آنها را ببینم. می گویند دوتای آنها پلاک ندارند، فقط چهره شان مشخص است. هرکس می تواند باشد. هاتفف بوجاریان، طوقانی، دائم الحضور یا ...<br>*<br>چه قدر سخت بود و عذاب آور. چشم ها زُل زده بودند به محلی که پاکت بیل مکانیکی فرود می آمد. همه را هیجان و اضطراب فراگرفته بود. هرکس می خواست اولین نفری باشد که بدن شهید را می بیند. لب ها می جنبیدند. همه ذکر می گفتند. صلوات بازارش در فکّه گرم بود. پرچم سه رنگ جمهوری اسلامی، بر سنگر دیده بانی پاسگاه30 فکه در احتزاز بود. خورشید دیگر داشت درپشت تپه ها فرومی رفت. سرخِ سرخ شده بود. هربار بیل مکانیکی زمین را می کند، با خود می گفتم:<br><span style="font-weight: bold;">حالا کدام شهید را با چه چهره و مشخصاتی پیدا خواهیم کرد؟</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">ولی نشد. وقتی سوار ماشین شدیم که برگردیم، دیگر هوا تاریک بود. کسی جز ما، در راه نبود. جاده شنی را زیرپا گذاشتیم تا دوباره فردا صبح به امید خدا، همین راه را باز گردیم.</span><br>*<br>دو روزی از وعده ای که حاجی بیرقی داده، می گذرد. هرچه اصرار می کنم، ثمری نمی بخشد. هزار صلوت نذر می کنم. و این آخرین سلاح درماندگی ام است.<br>صبح است و یک راست از سرکار آمده ام معراج شهدا. همه هستند. سیداحمد حسینی را می کشم یک گوشه و می گویم:<br>- پدرآمرزیده بگم جدّت چی کارت کنه؟ مگه خودت نگفتی بعدا؟<br>می خندد و می گوید:<br>- من که به کسی قول ندادم!<br>رنگین هم می اندازد گردن حاج بیرقی و می گوید:<br>- هر چی که حاجی بگه.<br>آقای آشنا هم که دیگر هیچ؛ تا حاجی بیرقی نگوید اصلا نمی خندد! بدجوری حالم گرفته می شود. دست از پا درازتر می خواهم برگردم. دو سه روز دیگر تاسوعا و عاشوراست.<br>می گویند یکی از آنها را می خواهند روز عاشورا تشییع و دفن کنند. اگر او را نبینم، خیلی بد می شود. حتما باید او را ببینم.<br>*<br>آفتاب بهاری در فکه با گرمای تابستانی می تابید. عرقِ صورت ها با چفیه پاک می شد. کنار سیداحمد میرطاهری ایستاده بودم. علی آقا محمودوند - همان گونه که بچه ها صدایش می زنند - پشت بیل مکانیکی نشسته بود و کار می کرد. بر روی بازوی بیل، این شعر با خطی زیبا نوشته شده بود:<br>گُلی گم کرده ام می جویم او را&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به هر گُل می رسم می بویم او را<br>اگر جویم گلم را در بیابان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به آب دیدگان می شویم او را<br>هربار پاکت بیل میان گُل های کوچک سفید و زرد در سینه سخت زمین فرومی رفت، این شعر را با خود زمزمه می کردم.<br>چشم هایم گرد شده بود به زیر پاکت بیل. در همان حال با آقاسید حرف می زدم. از خاطراتش می گفت ...<span style="font-weight: bold;"> <br>ناگهان سیاهی پوتینی مرا واداشت تا فریاد بزنم:</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">- علی آقا نگه دار ... علی آقا نگه دار ...</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">به محض این که بیل از حرکت بازایستاد، پریدم وسط چاله. خودش بود، شهید. ذکر صلوات فراگیر شد. آن قدر که نگهبان پاسگاه30 در برجک نگهبانی، سرک کشید تا ببیند چه پیدا کرده ایم.</span><br>آرام و با احتیاط فراوان، پنداری ارزش مندترین چیز را یافته اند، خاک ها را با ملایمت تمام کنار زدند. آرام و بدون این که ضربه ای به استخوان ها و اسکلت بدن شهید وارد شود. چه قدر احساس دل سوزی! انگار بدن انسان زنده ای را از زیرخاک بیرون می آورند. به شایعات و چرت و پرت هایی که در شهر و حتی بین بچه های خودی رواج داشت، نمی آمد. باید دید تا فهمید.<br>جمجمه شهید که پیدا شد، همه صلوات فرستادند. آخرش چشمم به جمال آن شهیدی که هرلحظه منتظر آمدنش بودم، روشن شد.<br>*<br>گلعلی بابایی هم آمد به معراج. دست آخر او را پُرمی‌کنم تا به حاجی بیرقی بند کند. حاجی می گوید:<br>- روز تاسوعا بیایید برای دیدن و عکس گرفتن.<br><span style="font-weight: bold;">ساعت شش یا هفت است دیگر آفتاب می خواهد وداع کند. خیلی حالم گرفته می شود. سه چهار روز است می آیم و می روم، ولی سعی می کنم از پا نیفتم. اگر قرار باشد در تهران این گونه زود ناکام و ناامید شوم، پس بچه هایی که یک هفته یا ده روز تمام زمین و زمان فکه را می کاوند بلکه یک شهید پیدا کنند، باید چه کنند؟</span><br><br>دیگر واقعا ناامید شده ام. آخرش حاج بیرقی راضی می شود و به آشنا می گوید:<br>اینارو ببر سالن و فقط آن دوتا شهید رو نشون شون بده. بذار اینم عکس بگیره.<br>کلی خوشحال می شوم. باورش برایم مشکل است. داخل سالن می شویم. سر از پا نمی شناسم. آشنا جلوتر می رود و درِ سردخانه را باز می کند. وقتی علت در سردخانه گذاشتن آنها را می پرسم، جواب می گیرم:<br>- از بس بچه ها می آیند اینها را نگاه کنند، در سردخانه پنهان شان کرده ایم.<br>دوتابوت کوچک شاید هرکدام به طول یک متر، از سردخانه خارج می شوند. در ندارند، فقط روی شان پرچم انداخته اند. با ذکر صلوات جلو می روم. گلعلی بابایی هم فقط ذکر می گوید. پرچم را آرام و با احترام خاص کنار می زنم. الله اکبر!<br><br><br><span style="font-weight: bold;">چهره ای به روشنی خورشید مقابل دیدگانم ظاهر می شود. چه قدر زیباست. هرچه بخواهم بگویم، خود تصویر می گوید. یک لحظه احساس می کنم تابلوی نقاشی ای جلویم پرده برداری&nbsp; می شود! گیج و مبهوت می شوم. مقابلش زانو می زنم. جلوتر می روم. گلعلی بابایی می گوید:</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">- مگه نمی خوای عکس بگیری؟</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">یادم می اندازد! سریع دوربین را آماده می کنم. از پشت ویزور دوربین هم می شود حال کرد!</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">هر چه صورت را در چشم دوربین قرار می دهم، راضی نمی شوم و شاید او هم راضی نیست. هر دفعه دکمه شاتر را می زنم، قدمی جلوتر می روم. و بازعکس دیگر.</span><br>*<br>محل کشف بدن را کاملا وارسی نمودیم. خاک های منطقه را با سَرَند جست وجو کردیم؛&nbsp; ولی از پلاک شهید هیچ خبری نشد. سرانجام وقتی ناامید از یافتن پلاک خواستیم به مقر برگردیم، سید میرطاهری درحالی که شهید را داخل کیسه ای پارچه ای سفید بردوش می کشید، رو به محل کشف، ادای برنامه های روایت فتح را درآورد و آوینی وار گفت:<br>- ای شهید، تو خود نخواستی پلاکت را به ما نشان دهی و خودت را به ما بشناسانی، اما چه&nbsp; باک. هر چه خودت می خواهی ..!<br>*<br>حاجی بیرقی می گوید:<br>- این دو شهید پلاک ندارند و فعلا مجهول الهویه هستند؛ مگر این که خانواده های شان از روی چهره آنان را بشناسند. ولی آن یکی "عبدالله علایی کاشانی"، پلاک دارد. آن هم پلاکی که پوسیده و نصفه نیمه است و خیلی سخت توانستیم او را شناسایی کنیم.<br><br><br>گلعلی پرچم روی آن یکی را نیز کنار می زند. این چهره اش کامل تر است. نیمه بالایی بدن و یک دستش هم وجود دارد. حال اینها چه گونه مانده اند؟ الله اعلم.<br>ولی آن چهره چیز دیگری است. آرام صورت را برمی دارم. همه بدن اسکلت و استخوان شده اند و قسمت پشت سر، به طور کامل بر اثر ترکش خمپاره از بین رفته است. فقط جلوی صورت مانده است با چشمان، لبان و سیمای زیبا.<br>عکس پشت عکس. سیر نمی شوم. رویش را می بوسم. محاسن نرم و مژه ها برجای خود قراردارند. دستی برپیشانی و ابروهایش می کشم. سرگرم او هستم. سربازها می روند .فقط من می مانم و گلعلی بابایی. کلی صفا می کنیم. سعی می کنم از هر زاویه ای عکس بگیریم.<br>نیم ساعتی که می گذرد، آشنا می آید و می گوید:<br>- کارتون تموم نشد؟ بازم می خوای عکس بگیری؟<br>و من که نگاهم پشت دوربین است، فقط تبسمی تحویلش می دهم. بار دیگر پرچم را کنار می زنم و نگاهی و بوسه ای دیگر. هردو را می گذارند داخل سردخانه. می خواهیم برویم که حاجی بیرقی وارد سالن می شود. رو می کند به آشنا و می گوید:<br>- پیکر شهید علایی رو هم بیارید باز کنید.<br>جا می خورم. تابوت را که روی سه تابوت دیگر است، می آورند وسط سالن. پرچم را از روی آن می کشند. همه می نشینند. انگشت ها را می گذارند روی تابوت و ... فاتحه.<br><div style="text-align: center;"><img style="border: medium none;" alt="" title="" src="http://www.mashreghnews.ir/files/fa/news/1391/10/11/255228_582.jpg" width="500"><br></div><br>درِ تابوت باز می شود. بدنی به درازای کامل یک انسان، داخل آن قرار دارد. کفن را بیرون می آورند و روی زمین می گذارند.<span style="font-weight: bold;"> باز که می کنند، مات می مانم. بدنی کامل مقابلم دراز کشیده است. نیمه سالم. می گویند هر سه تای اینها را در منطقه طلائیه، همان جایی که زمستان سال 62 آتش و خون بود، یافته اند. حاجی می گوید:</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">- هنگامی که بچه ها پیکر شهید عبدالله علایی کاشانی رو پیدا می کنند، هنگام درآوردن از خاک، بیل به گردن او اصابت می کند و پنج - شش قطره خون از محل زخم بیرون می زند. قبل از این که درمورد چگونگی پیکر شهید به خانواده اش چیزی بگیم، چندتایی از بچه های سپاه رفتند خونه شون و از مادرش درباره حال و هوای معنوی عبدالله سوال کردند. او گفته بود هیچ وقت غسل جمعه اش ترک نمی شد، خیلی مقیّد بود به خواندن زیارت عاشورا و مدام به زیارت حضرت عبدالعظیم (ع) می رفت.</span><br><br>نمی دانم چه بگویم. سریع زانو بر زمین می گذارم و برگردنش که خاک روی آن را فراگرفته، بوسه می زنم. چند عکس که می اندازم، فیلم تمام می شود. بدن را داخل پارچه ای سفید می گذارند و با یک صلوات به محل قبلی منتقل می کنند.<br><br><br>خیلی عجولانه از حاجی بیرقیف آشنا، سیداحمد حسینی، رنگین و همه بچه های معراج شهدا تشکر می کنم. با گلعلی خداحافظی می کنم و سریع می روم به عکاسی در میدان فردوسی تا هرچه زودتر عکس هارا ظاهر کنم. خیلی اضطراب دارم که نکند عکس ها خراب شده باشند. نکند نور کافی نبوده باشد، نکند ...<br>و چندتایی از آن عکس ها می شوند این که می بینید.